ARHITEKTONSKI FAKULTET
O FAKULTETU
DEKANAT
AKADEMSKO OSOBLJE
KATEDRE
STRUČNE SLUŽBE
INSTITUT ZA ARH., URB. I P. PLANIRANJE
STUDIJSKI PROGRAM
O STUDIJU
UPIS
I CIKLUS - BAKALEUREAT
II CIKLUS - MAGISTARSKI STUDIJ
III CIKLUS - DOKTORSKI STUDIJ
DOKUMENTI
NASTAVA I STUDENTI
STUDENTSKA SLUŽBA
BIBLIOTEKA I RAČUNARSKI CENTAR
RASPORED ČASOVA I ISPITA
ePORTAL I+II CIKLUS
ePORTAL III CIKLUS
STUDENTSKE ORGANIZACIJE
AKTUELNO
NOVOSTI
RADIONICE
IZLOŽBE
IZDAVAČKA DJELATNOST
MEĐUNARODNA SARADNJA
JAVNE NABAVKE
INSTITUT ZA ARHITEKTURU, URBANIZAM I PROSTORNO PLANIRANJETokom agresije na našu zemlju, u periodu 1992-1995. godine, Institut je radio na sljedećim projektima:
 • Projekti preventivne zaštite za oko stotinu privrednih objekata u gradu Sarajevu
 • Program obnove i razvoja dioničarskog društva "Alhos" u Sarajevu
 • Program obnove i razvoja dioničarskog društva "Kras" u Sarajevu
 • Program obnove za: Dom mladih "Skenderija", Pijacu "Park", Pijacu "Markthalle", Tržni centar "Markthalle", Pijacu i Tržnicu Tržnog centra Sarajevo, Tržnicu "Grbavica"
 • Naučno istraživački projekat: Prostorna organizacija BiH
U perioud 1996. godine do danas, rađeni su sljedeći projekti:
 • Platforma obnove i razvoja grada Mostara
 • Program povratka izbjeglih i raseljenih lica
 • Urbanistički projekat "Centrotrans - Zbirni transport"
 • Strategija obnove i razvoja Unsko-Sanskog kantona
 • Urbanistički projekat kompleksa džamije u Brezi
 • Urbanistički projekat kompleksa džamije na Ilidži
 • Prostorni plan općine Sanski Most
 • Prostorni plan općine Srebrenik
 • Prostorni plan općine Visoko
 • Urbanistički plan grada Sanski Most
 • Urbanistički red Stari Majdan
 • Urbanistički red Fajtovci
 • Urbanistički red Vrhpolje
 • Plan korištenja zemljišta za općinu Sanski Most
 • Regulacioni plan centra Visokog, Čekrekčija, Golog brda
 • Regulacioni plan IGM Visoko
 • Regulacioni plan Ciglane-Velešići
 • Strateške odrednice razvoja općine Novo Sarajevo
 • Program za urbanistički projekat "Strojorad"
 • Fisibility studija autoputa V.Kladuša-Ključ
 • Obilaznice u Visokom i na Ilidži
 • Urbanistički projekat kompleksa džamije u Novom Sarajevu
U oktobru 1998. godine Institut za arhitekturu, urbanizam i prostorno planiranje u Sarajevu, zajedno s Urbanističkim institutom Republike Slovenije i Urbanističkim institutom iz Graza, bio je organizator Međunarodne konferencije na temu: "Novi pristupi i metode planiranja obnove i razvoja gradova".
Spisak radova koji se odnose na izradu studija, prostornih, urbanističkih i provedbenih planova (od 1996.godine):

STUDIJE
 • Platforma obnove i razvoja Grada Mostara - 1996.
 • Strategija obnove i razvoja Unsko-Sanskog kantona - 1996.
 • Transportni (Master) plan Unsko-Sanskog kantona - 1997.
 • Strateške odrednice razvoja općine Novo Sarajevo -1998.
 • Fizibiliti studija autoputa Velika Kladuša-Ključ - 1998.
 • Strategija privrednog razvoja općine Konjic - 2000.
 • Strategija razvoja općine Stari Grad - Sarajevo - 2001.
 • Studija ranjivosti prostora općina Jajce - 2007.
URBANISTIČKI PLANOVI
 • Urbanistički plan Sanski Most - 1996.
 • Urbanistički plan Velika Kladuša - 2000.
 • Urbanistički plan Cazin - 2000.
 • Urbanistički plan Gračanica - 2001.
 • Urbanistički plan Banovića - 2002.
 • Urbanistički plan Srebrenik - 2006.
 • Izmjena i dopuna Urbanističkog plana Grada Banovići - 2010.
 • Izmjena i dopuna Urbanističkog plana Grada Banovići za period 2003-2020 - I faza - 2010.
URBANISTIČKI PROJEKTI
 • Poslovno trgovački Centar "Merkur" Sarajevo - 1996.
 • Centar Novo Sarajevo - Sarajevo - 1999.
 • Stambeno poslovni centar Grbavica I "Bosnaauto" - Sarajevo 2001.
 • Centar - Gradska tržnica Gračanica - 2002.
 • Gradski centar "Srebrenik" - 2003.
 • Urbanistički projekat Centar grada "Trg žrtava Srebrenice" Banovići - 2006.
 • Izrada urbanističkog projekta "Tešanj-Centar" - Općina Tešanj - 2011.
 • Izrada urbanističkog projekta "Radinski potok" Banovići - 2011.
 • Anex ugovora - izrada urbanističkog projekta - I varijanta - 2011.
PROSTORNI PLANOVI KANTONA/ŽUPANIJE
 • Prostorni plan Unsko-Sanskog kantona/županije - 1998.
 • Prostorni plan Srednjebosanskog kantona/županije - 2000.
 • Prostorni plan Tuzlanskog kantona
  Studije: "Sistem naselja", "Vrednovanje i podobnosti prostora za prostorni razvoj" i "Saobraćaj" - 2001.
 • Prostorni plan Kantona Sarajevo
  Elaborat: "Valorizacija i sanacija bespravno izgrađenih objekata" za potrebe izrade prostornog plana Kantona Sarajevo za period 2003. do 2023. godine
REGULACIONI PLANOVI
 • Regulacioni plan Gradskog jezgra Visoko - 1997.
 • Regulacioni plan "Čekrekčije" - Visoko - 1997.
 • Regulacioni plan "Golo Brdo" - Visoko - 1997.
 • Regulacioni plan "Ciglane-Velešići" - Sarajevo - 1998.
 • Regulacioni plan "IGM" - Visoko - 1998.
 • Regulacioni plan "Sportsko-rekreativna zona" - Srebrenik - 1999.
 • Regulacioni plan "Glavica" - Cazin - 2000.
 • Regulacioni plan "Zona B" - Prva faza - Banovići - 2007.
 • Regulacioni plan "Radna zona" u Gračanici - 2009.
 • Regulacioni plan vikend naselja "Mačkovac" i izrada
  Urbanističkog projekta naselja "Radina" - Banovići - 2010.
 • Regulacioni plan individualnog stambenog naselja "Pranići" i izrada Urbanističkog projekta zamjena i rekonstrukcija postojećih stambenih zgrada u ulici Jezero - V sektor - Banovići - 2010.
 • Aneks ugovora o izradi Regulacionog plana - Historijska zona sa zaštitnom zonom za uže gradsko područje Jajca - 2012.
PROSTORNI PLANOVI OPĆINA
 • Prostorni plan općine Sanski Most - 1997.
 • Prostorni plan općine Visoko - 1997.
 • Prostorni plan općine Srebrenik - 1998.
 • Prostorni plan općine Tešanj - 1998.
 • Prostorni plan općine Gračanica - 1999.
 • Prostorni plan općine Bihać - 1999.
 • Prostorni plan općine Velika Kladuša - 2000.
 • Prostorni plan općine Cazin - 2000.
 • Prostorni plan općine Travnik - 2001.
 • Prostorni plan općine Jajce - 2006.
 • Anex Ugovora o izradi Prostornog plana
  Općine Gračanica - 2009.
PROSTORNI PLANOVI POSEBNIH PODRUČJA
 • Prostorni plan posebnog područja "Podveležje" - 1997.
 • Prostorni plan posebnog područja HE "Vrhpolje" - 1999.
 • Prostorni plan posebnog područja "Aerodrom Visoko" - 1999.
 • Koridor Vc - LOT 4 - podloge za plansku dokumentaciju - 2004.
 • Prostorni plan posebnog područja "Vlašić" - 2005.
ARHITEKTONSKI PROJEKTI
 • Izrada projekta enterijera Muzeja u Kapi Kulama - Ploča i Širokac - 2006.
 • Izrada Glavnog projekta kruga i zgrade Nove direkcije rudnika mrkog uglja Kakanj u Kaknju - 2007.
 • Specijalna bolnica - Centar za srce BiH - Tuzli - 2008.
 • Izrada Revizije plana revitalizacije i regeneracije Stare čaršije u Tešnju - 2008.
 • Izrada Idejnog projekta arhitektonsko-konceptualnog rješenja Univerzitetske biblioteke u Kampusu Univerziteta - 2008.
 • Tradicionalno graditeljstvo Bjelašnice, Treskavice, i sliva rijeke Rakitnice - 2008.
 • Izrada glavnog projekta sportskog bazena u Banovićima - 2008.
 • Izrada Izvedbenog projekta Sveučilišnog doma Vrhbosanske nadbiskupije u Sarajevu - 2008.
 • Revizija Glavnog projekta radova na Kozijoj Ćupriji - 2008.
 • Izrada Idejnog i Glavnog projekta enterijera i rekonstrukcija fasade dijela upravne zgrade "Fabrike duhana Sarajevo" - 2008.
 • Izrada Idejnog arhitektonskog projekta i Glavnog projekta sanacije i revitalizacije fortifikacijskog objekta Kula na lokaciji Grdonj u Sarajevu - 2008.
 • Glavni projekat "Trg žrtava Srebrenice" - pješačka zona banovići centar - 2010.
 • Idejni projekat tržnice i pijace sa podzemnom garažom u Jajcu - 2010.
 • . Idejni projekat za niže navedene stambene objekte:
  Objekat A1-A; objekat A1-B; Objekat B1-A i objekat B1-B Objekat A1-A; objekat A1-B; Objekat B1-A i objekat B1-B ukupne korisne površine stanova cca 17.300 m2 Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova - 2010.
 • Glavni projekat redisign-a fasade objekta direkcije PBS banke u Sarajevu - 2010.
 • Rekonstrukcija fasade objekta poslovne zgrade Union banke d.o.o. Sarajevo - 2010.
 • Općina Vareš - Izrada projektne dokumentacije vanjskog uređenja spomen obilježja u Varešu - 2010.
 • Fabrika duhana Sarajevo - Projektnatski nadzor nad izvođenjem enterijera sa elementima rješenja fasade unutar kompleksa Fabrike duhana Sarajevo - 2010.
 • Izrada detaljnog projekta vizuelnih komunikacija za I i I zonu gradskog građevinskog zemljišta općine Banovići - 2010.
 • Filozofski fakultet Sarajevo - Izrada Glavnog projekta entarijera studentske službe, odjela psihijatrije i multimedijalne sale - biblioteke - 2011.
 • Ministarstvo prostornog uređenja Kantona Sarajevo
  Urbane vizije u cilju unapređenja urbanog razvoja Kantona Sarajevo - 2010.
 • Izrada tehničke dokumentacije za retrofit zgrade Arhitektonsko-građevinskog fakulteta, UNSA - primjer objekta za ogled i uled - 2012.
 • Studija izvodljivosti idejnog rješenja sanacije i rekonstrukcije Doma kulture u Kaknju i dijela Glavnog projekta koji se odnosi na krovnu konstrukciju i bočni stakleni zid Doma kulture - 2012.
 • Izvedbeni projekat biciklističke staze Nedžarići-Ilidža-Hrasnica-granica Entiteta - 2013.
 • Izrada idejnog urbanističkog rješenja sa prezentacijom i vizualizacijom "Novi centar - Kakanj" - 2013.
 • Izrada idejnog projekta za Univerzitetsku biblioteku Univerziteta u Sarajevu - 2013.
 • Dodatne usluge izrade Izvedbenog projekta biciklističke staze na dionici od kružnog toka na spoju Hrasničke ceste i nove saobraćajnice do kružnog toka na spoju Rustempašine ulice i Butmirske ceste - 2013.
 • Izrada glavnog projekta ograde na mostu Skenderija - 2013.
 • Ugovor o pružanju usluga u okviru projekta "Okolišno prihvatljiv razvoj malih i srednjih preduzeća u energetskom sektoru mediteran regije - Wider - 2013.
 • Izrada izvedbenog projekta ograde na mostu Skenderija -2014.
 • Izrada izvedbenog projekta biciklističke staze Nedžarići-Skenderija - 2014.