ARHITEKTONSKI FAKULTET
O FAKULTETU
DEKANAT
AKADEMSKO OSOBLJE
KATEDRE
STRUČNE SLUŽBE
INSTITUT ZA ARH., URB. I P. PLANIRANJE
STUDIJSKI PROGRAM
O STUDIJU
UPIS
I CIKLUS - BAKALEUREAT
II CIKLUS - MAGISTARSKI STUDIJ
III CIKLUS - DOKTORSKI STUDIJ
DOKUMENTI
NASTAVA I STUDENTI
STUDENTSKA SLUŽBA
BIBLIOTEKA I RAČUNARSKI CENTAR
RASPORED ČASOVA I ISPITA
ePORTAL I+II CIKLUS
ePORTAL III CIKLUS
STUDENTSKE ORGANIZACIJE
AKTUELNO
NOVOSTI
RADIONICE
IZLOŽBE
IZDAVAČKA DJELATNOST
MEĐUNARODNA SARADNJA
JAVNE NABAVKE
O FAKULTETU


Arhitektonski fakultet u Sarajevu osnovan je 1949. god. Prošlo je šest decenija od osnivanja studija arhitekture, odnosno današnjeg Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu. Šezdeset generacija studenata opredijelilo se za ovaj kreativni i humani poziv i otisnulo se raznim životnim putevima. Bilo je većih i manjih promjena, promjene društveno-ekonomske situacije, transformacije nastavnog procesa, promjena zakonske regulative, promjena nastavnog kadra i uslova rada, ali se uvijek nastojao održati kvalitetan profil i kompetencija studenta, odnosno budućeg arhitekte. O rezultatima i uticaju ove visokoobrazovne i edukativne ustanove u društvenom sistemu vrijednosti, najbolje govore rezultati i afirmacija koju su postigli i postižu njeni nastavni kadrovi, preko 4500 diplomiranih arhitekata, kao i sadašnji studenti. Specifični programski sadržaji vezani za multikulturno podneblje i elemente zatečene kulture, umjetničkog i graditeljskog naslijeđa, tradiciju stanovanja, odnos prema prirodi, susjedstvu i organizaciji naselja, manifestovali su se u karakterističnoj "Sarajevskoj školi arhitekture". Na njegovanju tradicionalnih vrijednosti obrazovale su se generacije studenata, koje su svoj afinitet umjeli transponovati u savremeni arhitektonski izraz i tako afirmisati svoje stvaralaštvo i fakultet koji su pohađali. Curriculum i nastavni program Fakulteta, u najvećoj mjeri, je kompatibilan sa većinom evropskih fakulteta iste orijentacije. Arhitektonski fakultet tradicionalno ima redovnu saradnju sa pojedinim fakultetima u svijetu, te razmjenu nastavnog i studentskog kadra i istraživačkih procesa. U januaru 2009. godine usvojen je novi Zakon o visokom obrazovanju, kojim je predviđena izmijenjena organizacija rada Univerziteta tako da Arhitektonski fakultet postaje organizaciona jedinica integriranog Univerziteta u Sarajevu. Arhitektonski fakultet u Sarajevu, sa adresom ulica Patriotske lige 30., je registriran za obavljanje slijedećih djelatnost:
  • Organizovanje i izvođenje dodiplomskog studija, naučnog i stručnog područja arhitekture i urbanizma,
  • Organizovanje i izvođenje postdiplomskih naučnih i specijalističkih studija iz naučnog područja arhitekture i urbanizma,
  • Naučno-istraživački rad u naučnom području arhitekture i urbanizma,
  • Nostrifikacija i ekvivalencija inostranih svjedočanstava i diploma,
  • Vještačenje i ekspertize,
  • Izdavanje stručnih časopisa iz oblasti tehničkih nauka, naučnog područja arhitekture i urbanizma, te edicija, knjiga, monografija, udžbenika, skripti, biltena, publikacija iz navedenog područja,
  • Bibliotečku i izdavačku djelatnost za potrebe nastave, naučnog, naučno-istraživačkog i stručnog rada,
  • Stručna djelatnost u području arhitekture, investiciono-tehnička dokumentacija, projekti i studije pejsažne arhitekture, urbanistički i prostorni planovi i drugi projekti i studije u području arhitekture i urbanizma, zaštite i unapređenja čovjekovog okoliša za visoko stručne i složene programe.