ARHITEKTONSKI FAKULTET
O FAKULTETU
DEKANAT
AKADEMSKO OSOBLJE
KATEDRE
STRUČNE SLUŽBE
INSTITUT ZA ARH., URB. I P. PLANIRANJE
STUDIJSKI PROGRAM
O STUDIJU
UPIS
I CIKLUS - BAKALEUREAT
II CIKLUS - MAGISTARSKI STUDIJ
III CIKLUS - DOKTORSKI STUDIJ
DOKUMENTI
NASTAVA I STUDENTI
STUDENTSKA SLUŽBA
BIBLIOTEKA I RAČUNARSKI CENTAR
RASPORED ČASOVA I ISPITA
ePORTAL I+II CIKLUS
ePORTAL III CIKLUS
STUDENTSKE ORGANIZACIJE
AKTUELNO
NOVOSTI
RADIONICE
IZLOŽBE
IZDAVAČKA DJELATNOST
MEĐUNARODNA SARADNJA
JAVNE NABAVKE
STRUČNE SLUŽBESLUŽBA ZA UPRAVNO-PRAVNE, KADROVSKE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE
Sekretar fakulteta:
SIPOVIĆ SANELA, dipl. pravnik
e-mail: sanelas@af.unsa.ba

Tehnički sekretar:
CRNČALO NERMINA

Referent za opšte i kadrovske poslove:
JAMAKOVIĆ MAHIRA
e-mail: mahirak@af.unsa.ba

Referent protokola i arhive:
MILJATOVIĆ MAIDA

Laborant u računskom centru:

Kopirant:
ZEBA IBRAHIM

Ekonom:
SIJAMIĆ MURAT

SLUŽBA ZA RAD SA STUDENTIMA
Rukovodilac službe:
SIJAMIĆ HAŠIM, MA
e-mail: studentska_sluzba@af.unsa.ba

Referent u studentskoj službi:
POPLATA SENKA

SLUŽBA ZA IZDAVAČKU I BIBLIOTEČKU DJELATNOST
Rukovodilac biblioteke:
Mr. sc. ŠAHOVIĆ SANJIN,
dipl. komparat. i dipl. bibliotekar
e-mail: sanjins@af.unsa.ba

SLUŽBA ZA FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTVENE I MATERIJALNE POSLOVE
Rukovodilac službe za ekon.-finansijske poslove:
ASIMOVIĆ SABIHA, dipl.ecc.

Blagajnik:
AGIĆ INDINA
SLUŽBA ZA ODRŽAVANJE OBJEKATA I OBEZBJEĐENJE
Upravnik zgrade :
HURIĆ FADIL
e-mail: fadilh@af.unsa.ba

Telefonistica:
LIGATA HAJRA

Kućni majstor:
ZEBA IBRAHIM

Kafe kuharica:
KRAJČIN RASEMA

Portir:
DELIĆ ADIL, CAMOVIĆ SALKO

Kurir i održavanje kruga:
IMAMOVIĆ EDIN

Zaposleni na održavanju čistoće:
BAŠIĆ RABIJA, ČIČA FADILA, DŽEVLAN VEZIRA, MUSIĆ SENADA, RIZVIĆ SABINA, HURIĆ AMELA, SALISPAHIĆ ALMASA, AVDOVIĆ REFIJA