ARHITEKTONSKI FAKULTET
O FAKULTETU
DEKANAT
AKADEMSKO OSOBLJE
KATEDRE
STRUČNE SLUŽBE
INSTITUT ZA ARH., URB. I P. PLANIRANJE
STUDIJSKI PROGRAM
O STUDIJU
UPIS
I CIKLUS - BAKALEUREAT
II CIKLUS - MAGISTARSKI STUDIJ
III CIKLUS - DOKTORSKI STUDIJ
DOKUMENTI
NASTAVA I STUDENTI
STUDENTSKA SLUŽBA
BIBLIOTEKA I RAČUNARSKI CENTAR
RASPORED ČASOVA I ISPITA
ePORTAL I+II CIKLUS
ePORTAL III CIKLUS
STUDENTSKE ORGANIZACIJE
AKTUELNO
NOVOSTI
RADIONICE
IZLOŽBE
IZDAVAČKA DJELATNOST
MEĐUNARODNA SARADNJA
JAVNE NABAVKE
RADIONICE


Međunarodna radionica - Arhitektonski fakultet Sarajevo - AFS i TU Wien
Bosna i Hercegovina, Austrija

AKTIVNOSTI
Katedra za urbanizam i prostorno planiranje krajem šk.god. 2012/213. pozvana je od strane TU Wien na saradnju u okviru projekta "Perspektive razvoja BPK Goražde". Poziv se nakon završene proce-dure konkretizirao kroz dvije međunarodne studentske radionice u periodu oktobar 2013 - april 2014.god.

Katedra je rad na ovom Projektu povezala sa nastavom unutar izbornih predmeta Rekreacija i slo-bodno vrijeme i Oblikovanje prostora, oba ponuđena u II semestru I ciklusa za koje je odgovorni nastavnik V.prof.dr.Denis Zvizdić,dia. Kao saradnici na ovim predmetima i članovi nastavnog tima radionica bili su angažovani V.ass.dr. Nasiha Pozder,dia i V.ass.dr.Pavle Krstić,dia.

Stručni tim radionice činili su: V.prof.dr.sci. Denis Zvizdić,dia (AFS); V.ass.dr.sci.Nasiha Pozder,dia (AFS); V.ass.dr.sci. Pavle Krstić, dia (AFS); Prof.dr. Thomas Dilinger (TU Wien), Prof.dr. Rudolf Giffinger (TU Wien), saradnik Edib Uruči, BA (TU Wien).

Projekat je imao za cilj istražiti i definirati prirodne i razvojne potencijale Bosansko-Podrinjskog Ka-ntona u svrhu izrade Prostornog plana BPK, a realizirao se kroz radionicu organiziranu u periodu od 21.10. do 26.10.2013.god. u Goraždu, potom radionicu u Beču u periodu od 02. do 06.12.2013.god., pod pok-roviteljstvom BPK.

Na radionici je učestvovalo 20 studenata, 10 sa TU Wien - Odsjek za regionalno planiranje i 10 sa AFS, koji su podijeljeni u pet mješovitih grupa radili zajedno na projektima sve do 31.01.2014.god.

Rezultati ove radionice prezentirani su na izložbi upriličenoj 26.02.2014.god. na AFS i 27.02.2014.god. u KC Goražde, kao i putem publikacije i web sitea: www.developmentperspectivesofgorazde.eu