ARHITEKTONSKI FAKULTET
O FAKULTETU
DEKANAT
AKADEMSKO OSOBLJE
KATEDRE
STRUCNE SLUZBE
INSTITUT ZA ARH., URB. I P. PLANIRANJE
STUDIJSKI PROGRAM
O STUDIJU
UPIS
I CIKLUS - BAKALEUREAT
II CIKLUS - MAGISTARSKI STUDIJ
III CIKLUS - DOKTORSKI STUDIJ
DOKUMENTI
NASTAVA I STUDENTI
STUDENTSKA SLUZBA
BIBLIOTEKA I RACUNARSKI CENTAR
RASPORED CASOVA I ISPITA
ePORTAL I+II CIKLUS
ePORTAL III CIKLUS
STUDENTSKE ORGANIZACIJE
AKTUELNO
NOVOSTI
OBAVJESTENJA
IZLOZBE
IZDAVACKA DJELATNOST
MEDJUNARODNA SARADNJA
JAVNE NABAVKE
ePortal I+II CIKLUSA

Prikaži postove

Ova sekcija vam omogućuje pregled svih postova koje je objavio ovaj član. Napomena: možete vidjeti postove samo iz rubrika kojima trenutno imate pravo pristupa.


Poruke - armin.hodo

 Str: 1 ... 21 22 [23] 24 25
331
Poštovani,

Konkurs možete preuzeti u pdf formatu.

Aktivni/loginovani korisnici ePortala mogu preuzeti Konkurs sa ePortala I+II Ciklusa.

Srdačan pozdrav.

332
Poštovani,

Raspored možete preuzeti u pdf formatu.

Aktivni/loginovani korisnici ePortala mogu preuzeti raspored sa ePortala I+II Ciklusa.

Srdačan pozdrav.

333
Poštovani,

Raspored možete preuzeti u pdf formatu.

Aktivni/loginovani korisnici ePortala mogu preuzeti raspored sa ePortala I+II Ciklusa.

Srdačan pozdrav.

334
Poštovani,

Obavijest o upisu možete preuzeti u pdf formatu.

Aktivni/loginovani korisnici ePortala mogu preuzeti Obavijest sa ePortala I+II Ciklusa.

Srdačan pozdrav.

335
UNIVERZITET U SARAJEVU
ARHITEKTONSKI FAKULTET SARAJEVO

OBAVJEŠTENJEStudent  Ill  ciklusa  studija VALERIJA KOPILAS,  dipl.  ing.  arh., javno će braniti pred Komisijom doktorsku disertaciju, pod naslovom: "REHABILITACIJA VIŠESTAMBENIH ZGRADA KROZ PRIMJENU PRINCIPA EKOLOŠKE GRADNJE U CILJU POBOLJŠANJA NJIHOVE FUNKCIONALNOSTI"  za  sticanje  naučnog  stepena  doktora  tehničkih  nauka  iz oblasti arhitekture i urbanizma na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu, u SRIJEDU,  24.06.2015.  godine,   s  početkom u 11:00 sati u sali ,Burence" Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu.

Zainteresovani mogu pogledati rad u Biblioteci Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu.

Svoje  primjedbe,   mišljenja,   prijedloge  i  pitanja  zainteresirani   mogu saopćiti  u  pismenoj  formi   Komisiji  za  ocjenu   i  odbranu  doktorske disertacije  prije  zakazane  odbrane  i zahtijevati  da  se  navedene primjedbe, mišljenja, pitanja prijedlozi prezentiraju u toku odbrane disertacije.

Pristup javnoj odbrani doktorskog rada je slobodan.

336
UNIVERZITET U SARAJEVU
ARHITEKTONSKI FAKULTET SARAJEVO

OBAVJEŠTENJEStudent  Ill  ciklusa  studija  SENKA IBRIŠIMBEGOVIĆ,  dipl.  ing.  arh., javno će braniti pred Komisijom doktorsku disertaciju, pod naslovom: "ARHITEKTURA MUZEJA SAVREMENE UMJETNOSTI KAO KAPSULA VREMENA"  za  sticanje  naučnog  stepena  doktora  tehničkih  nauka  iz oblasti arhitekture i urbanizma na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu, u SRIJEDU,  24.06.2015.  godine,   s  početkom u 13:30 sati u sali ,Burence" Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu.

Zainteresovani mogu pogledati rad u Biblioteci Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu.

Svoje  primjedbe,   mišljenja,   prijedloge  i  pitanja  zainteresirani   mogu saopćiti  u  pismenoj  formi   Komisiji  za  ocjenu   i  odbranu  doktorske disertacije  prije  zakazane  odbrane  i zahtijevati  da  se  navedene primjedbe, mišljenja, pitanja prijedlozi prezentiraju u toku odbrane disertacije.

Pristup javnoj odbrani doktorskog rada je slobodan.

337
0 B A V J E Š T E NJ E

Obavještavamo sve zainteresovane da Arhitektonski fakultet u Sarajevu organizuje izvođenje PRIPREMNE NASTAVEObavještenje možete preuzeti u pdf formatu.

Aktivni/loginovani korisnici ePortala mogu preuzeti Obavještenje sa ePortala I+II Ciklusa.

Srdačan pozdrav.

338
Poštovani,

Raspored polaganja ispita možete preuzeti u pdf formatu.

Aktivni/loginovani korisnici ePortala mogu preuzeti raspored sa ePortala I+II Ciklusa.

Srdačan pozdrav.

339
UNIVERZITET U SARAJEVU
ARHITEKTONSKI FAKULTET
S A R A J E V O


O B A V J E Š T E N J E

Kandidat mr. ELVEDIN BEČIĆ, dipl. ing. arh., javno će braniti pred Komisijom doktorsku disertaciju, pod naslovom: "IZMEĐU KONTEKSTA I STILA U URBANOJ STVARNOSTI OPTIMALNI KRITERIJI DEFINIRANJA" za sticanje naučnog stepena doktora tehničkih nauka iz oblasti arhitekture i urbanizma na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu, u PONEDJELJAK, 06.07.2015. godine, s početkom u  10 sati u sali „309“ Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu.

Zainteresovani mogu pogledati rad u Biblioteci Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu.

Svoje primjedbe, mišljenja, prijedloge i pitanja zainteresirani mogu saopćiti u pismenoj formi Komisiji za ocjenu i odbranu doktorske disertacije najkasnije 10 dana prije zakazane odbrane i zahtijevati da se navedene primjedbe, mišljenja, pitanja i prijedlozi prezentiraju u toku odbrane disertacije.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Pristup javnoj odbrani doktorskog rada je slobodan.

340
Poštovani,

Odluku možete preuzeti u pdf formatu.

Aktivni/loginovani korisnici ePortala mogu preuzeti Odluku sa ePortala I+II Ciklusa.

Srdačan pozdrav.

341
TERENSKA NASTAVA NA PREDMETU "ENTERIJERI I DIZAJN 3"

POSJETA FABRICI "NAMJEŠTAJ" d.d. GRADAČAC

 

U okviru saradnje između fabrike namještaja Namještaj d.d. Gradačac (Solid
Wood) i Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu, u utorak 19.06.2015. g.
organizovana je terenska nastava iz predmeta "Enterijeri i dizajn 3" za
studente I godine II ciklusa studija. Prilikom posjete fabrici "Namještaj"
d.d., studenti su se upoznali sa tehnološkim procesom proizvodnje namještaja
od punog drveta, kao i sa bitnim ekonomskim aspektima proizvodnje i
plasiranja namještaja na domaće i strano tržište.

Saradnja kabineta za "Enterijere i dizajn" Arhitektonskog fakulteta u
Sarajevu sa proizvođačima namještaja  kompanijama "Namještaj d.d.", "Inside"
i centrom  za specijalističke edukacije "Format"  po završetku semestra
aktuelne školske godine, predviđa izradu prototipova namještaja odabranih
studentskih radova na temu "Home-Office Design".

V.ass.dr. Nermina Zagora, dipl.ing.arh.

Arhitektonski fakultet

Univerzitet u Sarajevu

342
K O N K U R S

Za izbor nastavnika u sva naučno-nastavna zvanja za naučnu oblast:

"Teorija i historija arhitekture”…………………….............................................1 izvršilacRaspis Konkursa možete preuzeti u pdf formatu.

Aktivni/loginovani korisnici ePortala mogu preuzeti Konkurs sa ePortala I+II Ciklusa.

Srdačan pozdrav

343
Poštovani,

Odluku možete preuzeti u pdf formatu.

Aktivni/loginovani korisnici ePortala mogu preuzeti Odluku sa ePortala I+II Ciklusa.

Srdačan pozdrav.

344
Arhitektonski fakultet u Sarajevu objavljuje

JAVNI KONKURS ZA IZBOR DEKANA ARHITEKTONSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU

Raspis konkursa možete preuzeti u pdf formatu ili na e-portalu Fakulteta.

345
UNIVERZITET U SARAJEVU
ARHITEKTONSKI FAKULTET
SARAJEVO

      Na osnovu člana 96. Zakona o visokom obrazovanju, člana 162. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Prijedlog-Odluke Vijeća Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu za raspisivanje konkursa i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu br. 01-1812/15 od 25.03.2015. o saglasnosti na raspisivanje istog, raspisuje se

K O N K U R S
za izbor u akademska  zvanja

      I - Nastavnik u sva nastavnička zvanja za naučnu oblast:

         "Arhitektonsko projektovanje…………………........................................   1 izvršilac

      II - Saradnik u zvanje asistenta za naučnu oblast:
        
         "Arhitektonske konstrukcije i tehnologija građenja..........................................1 izvršilac
           

Kandidati pored opštih uslova predviđenih zakonom, treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Zakonom o visokom obrazovanju (SNK Sarajevo, broj: 42/2013), Statutom Univerziteta u Sarajevu i Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Arhitektonskog fakulteta.

Uz prijavu na Konkurs kandidati su obavezni priložiti:
-   Biografiju i hronološki pregled svih relevantnih činjenica o dosadašnjem nastavno-naučnom radu sa potrebnim dokazima (uz pisani materijal, kandidat obavezno dostavlja i CD sa istim tekstom);
-   Odgovarajuću diplomu o završenom Arhitektonskom fakultetu, odnosno diplomu o završenom ciklusu obrazovanja-ovjerenu fotokopiju, rodni list, uvjerenje o državljanstvu ne starije od šest (6) mjeseci;
-   Ovjerenu fotokopiju diplome o stečenom naučnom stepenu doktora tehničkih nauka iz oblasti arhitekture i urbanizma ili ovjerenu fotokopiju diplome o završenom III ciklusu studija;
-   Kandidati za izbor u naučno-nastavno zvanje prilažu potvrdu o provedenom najmanje jednom izbornom periodu u prethodnom zvanju, odnosno potvrdu da su proveli u nastavi najmanje 3 godine nakon posljednjeg izbora ukoliko su ispunili uvjete za izbor u više zvanje prije isteka perioda na koji su birani;
-   Kandidati za izbor u zvanje vanrednog profesora prilažu potvrdu o mentorstvu najmanje jednog kandidata za stepen drugog ciklusa studija, odnosno za redovnog profesora potvrdu o mentorstvu najmanje po jednog kandidata za stepen drugog i trećeg ciklusa studija;
-   Kandidati za izbor u zvanje asistenta su dužni priložiti uvjerenje o prepisu ocjena sa prethodnog studija;
-   Ostale dokaze da ispunjavaju minimalne uvjete za izbor akademskog osoblja u naučno-nastavna zvanja na visokoškolskoj ustanovi u skladu sa članom 89. Zakona o visokom obrazovanju i članom 156. Statuta Univerziteta u Sarajevu;
-   Kandidati koji su u inostranstvu stekli diplomu, prilažu nostrificiranu diplomu ili rješenje.

Kandidati su dužni da pored navedene dokumentacije dostave i ostalu potrebnu dokumentaciju kojom dokazuju da ispunjavaju uslove za izbor u skladu sa zakonom
Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.
      Prijave sa potrebnom dokumentacijom, kandidati mogu predati u Sekretarijat Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu, Ul. Patriotske lige, broj 30 – Sarajevo ili poštom.
      Za dodatne informacije obratite se na telefon: 033/ 226-534.
      Prijave kandidata koji ne ispunjavaju navedene uslove Konkursa, kao i nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
      Priložena dokumentacija po Konkursu neće se vraćati prijavljenim kandidatima.
      Tekst Konkursa objavljen je i  na web stranici Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 Str: 1 ... 21 22 [23] 24 25