ARHITEKTONSKI FAKULTET
O FAKULTETU
DEKANAT
AKADEMSKO OSOBLJE
KATEDRE
STRUČNE SLUŽBE
INSTITUT ZA ARH., URB. I P. PLANIRANJE
STUDIJSKI PROGRAM
O STUDIJU
UPIS
I CIKLUS - BAKALEUREAT
II CIKLUS - MAGISTARSKI STUDIJ
III CIKLUS - DOKTORSKI STUDIJ
DOKUMENTI
NASTAVA I STUDENTI
STUDENTSKA SLUŽBA
BIBLIOTEKA I RAČUNARSKI CENTAR
RASPORED ČASOVA I ISPITA
ePORTAL I+II CIKLUS
ePORTAL III CIKLUS
STUDENTSKE ORGANIZACIJE
AKTUELNO
NOVOSTI
RADIONICE
IZLOŽBE
IZDAVAČKA DJELATNOST
MEĐUNARODNA SARADNJA
JAVNE NABAVKE
UPIS
Status studenta Arhitektonskog fakulteta stiče se upisom u odgovarajući ciklus studija, odnosno odgovarajuću godinu unutar jednog ciklusa. Upis u prvu godinu određenog ciklusa vrši se na osnovu konkursa kojeg objavljuje Univerzitet u Sarajevu. Broj studenata koji mogu upisati određen ciklus studija utvrđen je odlukom Ministarstva obrazovanja Kantona Sarajevo, u skladu sa normativima i standardima visokog obrazovanja.
Pravo učešća na konkursu za upis u prvi ciklus studija imaju državljani Bosne i Hercegovine sa završenim četverogodišnjim srednjim obrazovanjem u skladu sa Zakonom o srednjoškolskom obrazovanju, strani državljani i državljani Bosne i Hercegovine koji su srednje obrazovanje stekli u inostranstvu. Kandidati koji su srednje obrazovanje stekli u inostranstvu, mogu upisati prvu godinu studija tek nakon izvršene nostrifikacije, odnosno ekvivalencije svjedočanstva, a najkasnije do početka školske godine. Za prijavu na Konkurs za upis na prvu godinu studija kandidati su dužni predati slijedeća dokumenta:

  • zahtjev za upis
  • originalne svjedodžbe o završenim razredima srednje škole završene u BiH u četverogodišnjem trajanju, odnosno odgovarajuća nostrificirana dokumenta za kandidate koji srednju školu nisu završili u BiH
  • originalnu diplomu o završenoj srednjoj školi
  • izvod iz matične knjige rođenih
  • uvjerenje o državljanstvu
  • druge dokumente relevantne za utvrdivanje broja bodova po kriterijima

Redoslijed kandidata koji imaju pravo upisa utvrđuje se nakon održanog prijemnog ispita, prema općem uspjehu u srednjoj školi, uspjehu iz relevantnih predmeta, te uspjehu postignutom na kvalifikacionom ispitu. Na Fakultet se mogu upisati samo kandidati koji su na prijemnom ispitu ostvarili najmanje 50% bodova iz svake pojedinačne oblasti prijemnog ispita. Kandidati koji su zadovoljili uvjete konkursa, i polože prijemni ispit, imaju pravo upisa u prvu godinu studija, ukoliko je broj takvih kandidata u okvirima predviđene upisne kvote. Kandidati koji zadovolje naprijed navedene uslove, ali se na bodovnoj rang-listi nalaze van utvrđenog broja kandidata koji se primaju u prvu godinu redovnog studija finansiranih od strane osnivača Fakulteta, mogu eventualno izvršiti upis u prvu godinu paralelnog redovnog studija uz samostalno finansiranje ukoliko takav studij bude odobren od strane Ministarstva obrazovanja Kantona Sarajevo, u određenoj kvoti. Visinu troškova samofinansirajućeg studija utvrđuje Vlada Kantona Sarajevo.

Strani državljani su obavezni platiti troškove studija u skladu sa važećim kriterijima.

Kandidati koji u skladu sa Konkursom zadovolje sve kriterije prijema, za upis u prvu godinu studija, pored naprijed navedenih dokumenata podnose:

  • Upisni i semestralni list,
  • Upisnicu-index,
  • Podatke o zdravstvenom stanju - ljekarsko uvjerenje (izdaje Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu),
  • Dokaz o regulisanju obaveza troškova studiranja u skladu sa Zakonom i odgovarajućim odlukama Vlade Kantona Sarajevo.

Upisanom studentu se izdaje indeks, kojom se dokazuje da ima status redovnog studenta Fakulteta, s pravima i obavezama koje mu pripadaju po zakonu.