O IZDAVAŠTVU

Prema odluci br.: 04-01-2123/2-19, dana 02. 12. 2019. godine formirana je Komisija za izdavaštvo na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu za mandatni period 2019.-2023. godine, počev od 01. 10. 2019. godine u sastavu:

  • Mr. sc. Sanjin Šahović, dipl. komparat. i dipl. bibliotekar – predsjednik
  • Asist. Nedim Mutevelić, dipl. ing. arh. – sekretar
  • Prof. dr. Nina Ugljen Ademović, dipl. ing. arh. – član
  • Doc. dr. Elša Turkušić Jurić, dipl. ing. arh. – član
  • Viši asist. dr. Lejla Šabić, dipl. ing. arh. – član
  • Viši asist. Katarina Bošnjak, dipl. ing. arh. – član
  • Prof. dr. Jasenka Čakarić, dipl. ing. arh., u svojstvu prodekana za naučno-istraživački rad

Pravilnikom o izdavačkoj djelatnosti  utvrđuju se temeljna misija i odgovornost, organizacija izdavačke djelatnosti i način rada, postupak obrade i objave djela, kao i sve aktivnosti i postupci u okviru izdavačke djelatnosti Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Pravilnikom se utvrđuju način rada i obaveze Komisije za izdavačku djelatnost Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Cilj i zadaci

Izdavačka djelatnost Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu predstavlja skup pravila, postupaka i procedura pomoću kojih djelo postaje dostupno javnosti, a uključuje pribavljanje i odabir rukopisa, uređivanje, grafičko-likovno oblikovanje, organizaciju štampanja ili drugog oblika proizvodnje, promotivnu djelatnost, te distribuciju.

Podaci o izdavaču

Arhitektonski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Patriotske lige 30, 71 000 Sarajevo, www.af.unsa.ba , obavlja izdavačku djelatnost preko svojih izdanja, a u skladu sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju, Pravilnikom o izdavačkoj djelatnosti Univerziteta u Sarajevu, Statutom Univerziteta u Sarajevu i Pravilnikom o izdavačkoj djelatnosti Univerziteta u Sarajevu – Arhitektonskog fakulteta.

Za izdavača – Dekan Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Standard kvaliteta

Misija, svrha, cilj i tematska orijentisanost izdavačke djelatnosti su promocija i razvoj nauke, struke, obrazovanja, naučne misli i naučnog pristupa problematici u domeni arhitekture i urbanizma, a time i poticanje stvaralaštva, komuniciranje s akademskom zajednicom i širom javnosti, te produbljivanje, širenje, oplemenjivanje i ujedinjenje znanja.

U izdanjima Fakulteta objavljuju se publikacije akademskog osoblja, naučnih i stručnih saradnika i ostalih naučnih i stručnih radnika, kao i radovi svih ostalih autora za koje Komisija odluči da mogu pomoći u radu Fakulteta i da su u skladu sa Članom 4., stavom 1 ovog Pravilnika.
Autor, u kontekstu odredbi ovog Pravilnika, može biti i uposlenik Fakulteta.

Obaveze Fakulteta kao izdavača

Izdavač osigurava uslove za obavljanje izdavačke djelatnosti putem finansijske, tehničke i stručne podrške.

Odgovornosti Komisije su:

a) prijem zahtjeva za štampanje publikacije Fakulteta,

b) utvrđivanje prijedloga za štampanje,

c) utvrđivanje prijedloga recenzenata,

d) izrada godišnjeg plana izdavačke djelatnosti,

e) utvrđivanje prijedloga tiraža i cijena publikacija,

f) pružanje stručne pomoći u vezi sa izdavanjem publikacija,

g) i drugi poslovi iz oblasti izdavačke djelatnosti Fakulteta,

h) prezentacija rezultata rada Komisije Prodekanu za naučno-istraživački rad jednom mjesečno svakog mjeseca u toku studijske godine.

Postavke privatnosti
Da bi kolačiće mogli koristiti sukladno UREDBI (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Općoj uredbi o zaštiti podataka), Zakonu o provedbi Opće uredbe, Zakonu o elektroničkim komunikacijama, treba nam vaša dozvola.
Skip to content