II CIKLUS – MASTER STUDIJ

Studij arhitekture na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu izvodi se po Bolonjskim principima kao redovni studij općeg smjera. Studij je usklađen sa evropskim kreditnim sistemom prenosa bodova (ECTS). Upis na svaki pojedinačni ciklus objavljen je javnim konkursom, u kome su definirani uslovi i kriteriji upisa.

Profesionalni status kvalifikacije po završavanju II ciklusa studija arhitekture na Arhitektosnkom fakultetu: Uz polaganje državnog ispita (gdje kandidat upoznaje legislativu iz oblasti arhitekture i urbanizma) kandidati koji završe drugi ciklus su osposobljeni da samostalno projektiraju, vode gradilište, odnosno da budu odgovorni inženjeri.

Na slijedećem linku možete detaljno pročitati sve ostale informacije o II ciklusu studija:
Postavke privatnosti
Da bi kolačiće mogli koristiti sukladno UREDBI (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Općoj uredbi o zaštiti podataka), Zakonu o provedbi Opće uredbe, Zakonu o elektroničkim komunikacijama, treba nam vaša dozvola.
Skip to content