Studentski ZID

INFO BLOK

ZAVRŠNI (MASTER) RADOVI
Hadžibegović, Andrea Rekonstrukcija objekta porodične kuće u selu Tomići, općina Bar, Crna Gora
Hairić, Erna Idejni projekat interpolacije stambeno-poslovnog objekta u ulici Čobanija
Kikanović, Amina Arhitektonska kompoziciona redefinicija objekta Biološke zbirke u Tuzli
Kulo, Alma Omladinski kulturni centar u Semizovcu
Lipovac, Nađa Savremena interpretacija integriranja novog u postojeće – Idejni projekat interpolacije stambeno-poslovnog objekta u ulici Dženetića čikma
Nazdrajić Merisa Savremena arhitektonska intervencija na uglu ulica Podgaj-Skenderija
Postavke privatnosti
Da bi kolačiće mogli koristiti sukladno UREDBI (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Općoj uredbi o zaštiti podataka), Zakonu o provedbi Opće uredbe, Zakonu o elektroničkim komunikacijama, treba nam vaša dozvola.
Skip to content