Studentski ZID

INFO BLOK

ZAVRŠNI (MASTER) RADOVI
Hamida Huskić_završni rad_STAMBENO-POSLOVNI VISOKI OBJEKAT_001
Farah Račić_završni rad_REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA POSLOVNOG OBJEKTA
Dajana Čolić_završni rad_REGENERACIJA I URBANA TRANSFORMACIJA KSC SKENDERIJA U KONTEKSTU XXI VIJEKA._001
Zahirović Nedžma_završni rad_ADAPTACIJA ENTERIJERA ŠKOLE AGUSTINA BESSA-LUIS U KRALJEVOJ SUTJESCI
Samna Durmo_završni rad_REGENERIRANJE STANOVANJA STAMBENOG KOMPLEKSA U ILIJAŠU
Lamija Omerbegović_završni rad_STUDENTSKI DOM
Postavke privatnosti
Da bi kolačiće mogli koristiti sukladno UREDBI (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Općoj uredbi o zaštiti podataka), Zakonu o provedbi Opće uredbe, Zakonu o elektroničkim komunikacijama, treba nam vaša dozvola.
Skip to content