PRIPREMNA NASTAVA – BROŠURE

Sadržaj možete preuzeti u prilogu.

PREGLED / PREUZIMANJE:

Za pregled preuzetih dokumenata neophodno je da Vaš računar/uređaj podržava pregled najčešćih tipova datoteka (PDF, DOC, DOCX).

Postavke privatnosti
Da bi kolačiće mogli koristiti sukladno UREDBI (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Općoj uredbi o zaštiti podataka), Zakonu o provedbi Opće uredbe, Zakonu o elektroničkim komunikacijama, treba nam vaša dozvola.
Skip to content