MEĐUNARODNA SARADNJA

A

rhitektonski fakultet u Sarajevu njeguje saradnju sa mnogim visokoobrazovnim institucijama širom svijeta kroz različite programe, projekte, kao i kroz bilateralnu saradnju. Komisija za međunarodnu saradnju Arhitektonskog fakulteta osnovana je s ciljem koordinacije aktivnosti i razvoja međunarodnih odnosa s partnerskim Fakultetima i ostalim univerzitetskim institucijama u Europi i svijetu; otvorenosti ka stranim studentima, nastavnicima i saradnicima iz regiona, ali i šire, promovisanje vrijednosti međunarodne saradnje među studentima, nastavnicima i saradnicima i promovisanje raznovrsnosti studijskih programa. Suradnja Fakulteta s inozemnim fakultetima, znanstvenim institucijama i međunarodnim agencijama za pomoć razvoju znanosti od velike je važnosti za ostvarivanje temeljnih ciljeva razvoja Fakulteta.

Komisiju za međunarodnu saradnju čine:

 • Prof. dr Aida Idrizbegović Zgonić, prodekan za međunarodnu saradnju
 • Prof. dr. Adnan Pašić, član Komisije
 • Prof. dr. Nerman Rustempašić, član Komisije
 • Doc. dr. Nermina Zagora, član Komisije
 • Doc. dr. Senaida Halilović, član Komisije
 • Doc.dr. Renata Androšević, član Komisije
 • V. Ass Lejla Kahrović Handžić, član Komisije
 • Alda Dževlan predstavnik studenata, član Komisije
Komisija za međunarodnu saradnju ostvaruje se na sljedećim područjima aktivnosti:
 • Rukovodi i koordinira aktivnostima na nivou Fakulteta koje se tiču utvrđivanja strategije razvoja međunarodne saradnje Fakulteta i njenom implementacijom;
 • Inicira i koordinira mogućnosti za apliciranje Fakulteta i njegovih organizacionih jedinica na različite naučno-istraživačke, istraživačko-razvojne i druge projekte i o tome pruža adekvatne i blagovremene informacije;
 • Kreira i preduzima adekvatne aktivnosti, uključujući i sačinjavanje i podnošenje odgovarajućih prijedloga Dekanu i Vijeću Fakulteta kojima se unapređuje međuuniverzitetska saradnja u cilju doprinosa za optimalno korištenje postojećih znanja i njihove osavremenjene primjene u svim oblicima nastavnog i naučnog djelovanja;
 • Inicira i koordinira na nivou Fakulteta aktivnosti i mjere, uključujući i prijedloge nadležnim organima, koje su usmjerene na uspostavljanje saradnje u zajedničkim projektima sa univerzitetima u zemlji i inostranstvu;
 • Razvoj postojeće saradnje sa partnerskim Fakultetima inostranih Univerziteta kao i uspostavljanje i razvoj saradnje sa institucijama i organizacijama koje uspješno razvijaju naučno-istraživačku djelatnost iz oblasti arhitekture i urbanizma.
 • Saradnja s akademijama i fakultetima Univerziteta u Sarajevu s ciljem stvaranja uslova za interdisciplinarne akrivnosti u saradnji sa inostranim Univerzitetima.
 • Koordinira mobilnost studenata kako u odlasku naših studenata na inostrane Univerzitete tako i dolasku stranih studenata /li>
 • Koordinira mobilnost akademskog osoblja kako u odlasku naših nastavnika i saradnika na inostrane Univerzitete tako i dolasku nastavnika i saradnika sa inostranih Univerziteta.
 • Stvaranje uslova za izradu i učešće u bilateralnim i multilateralnim edukativnim, naučnim i istraživačkim programima i projektima
 • Koordinira i daje podršku organiziranja međunarodnih naučnih konferencija,

Sporazumi o saradnji

1
1
1
1
Postavke privatnosti
Da bi kolačiće mogli koristiti sukladno UREDBI (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Općoj uredbi o zaštiti podataka), Zakonu o provedbi Opće uredbe, Zakonu o elektroničkim komunikacijama, treba nam vaša dozvola.
Skip to content