NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI

Arhitektonski fakultet Univerziteta u Sarajevu putem Komisije za naučnoistraživački rad i Instituta za arhitekturu, urbanizam i prostorno planiranje ostvaruje aktivnu ulogu u naučnom, istraživačkom i stručnom radu u području arhitekture, urbanizma i prostornog planiranja kao i ostalih srodnih nauka u interdisciplinarnom pristupu.
Komisija za naučnoistraživački rad rukovodi, organizira i pomaže u objavljivanju temeljnih i aplikativnih istraživanja te vodi računa o razvoju i djelovanju Arhitektonskog fakulteta i njegovih matičnih katedri u okviru razvojno-istraživačkih programa u Bosni i Hercegovini i na međunarodnom nivou.
Služba za NIR je organizirana na način da timovi ili istraživačke skupine formirane od strane Arhitektonskog fakulteta učestvuju u realizaciji projekata lokalnih zajednica, nacionalnih i međunarodnih projekata iz oblasti arhitekture i ostalih srodnih nauka i rezultate tih istraživanja objavljuju u publikacijama koje izdaje Arhitektonski fakultet putem Službe za izdavaštvo.
Komisijom za NIR rukovodi prodekan za naučnoistraživački rad i izdavaštvo koji nadgleda i koordinira rad Komisije za NIR koja se bira na mandat u trajanju od četiri godine sa mogućnošću reizbora u još jednom mandatu. Prodekan za NIR i izdavaštvo za rad Komisije neposredno odgovara dekanu Arhitektonskog fakulteta.
Clear Filters
Postavke privatnosti
Da bi kolačiće mogli koristiti sukladno UREDBI (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Općoj uredbi o zaštiti podataka), Zakonu o provedbi Opće uredbe, Zakonu o elektroničkim komunikacijama, treba nam vaša dozvola.
Skip to content