AKTIVNOSTI

Uporedo sa nastavom, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Sarajevu je posvećen istraživačkoj djelatnosti, u skladu sa Strategijom razvoja naučnoistraživačkog/umjetničkoistraživačkog (NI/UI) rada na Univerzitetu u Sarajevu (UNSA). Ovaj domen akademske djelatnosti vodi i koordinira Komisija za naučno-istraživački rad i izdavaštvo, u okviru koje se provode sljedeće aktivnosti:

  • rad na naučno-istraživačkim i umjetničko-istraživačkim projektima i istraživanje u okviru III ciklusa studija,
  • izdavaštvo.

Težeći naučnoj, stručnoj i umjetničkoj izvrsnosti i relevantnosti, jedan od strateških ciljeva Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu posvećen je inovaciji i razvoju projekata finansiranih od strane svih nivoa vlasti i evropskih fondova. Pored pružanja organizaciono-tehničke podrške i koordinacije projekata, umrežavanja sa lokalnim i inostranim akademskim i partnerima iz javnog i privatnog sektora, Komisija za naučno-istraživački rad i izdavaštvo je posvećena kvantitativnom i kvalitativnom registrovanju relevantnih podataka o naučno-istraživačkim djelatnostima na niovu Arhitektonskog fakulteta, s ciljem objedinjavanja i ažuriranja informacija o istraživačima, objavljenim naučnim radovima u relevantnim bazama podataka, publikacijama, učešćima na domaćim i međunarodnim konferencijama i slično. Arhitektonski fakultet u Sarajevu podstiče naučnu izvrsnost i relevantnost akademskog osoblja, istraživača, doktoranata i studenata, kroz blagovremeno informisanje o naučnoistraživačkim aktivnostima, izvorima finansiranja, te kroz publikovanje i diseminaciju rezultata aktivnih projekata.

Imajući u vidu višeslojnost i specifičnost arhitektonske profesije, koja predstavlja sintezu umjetnosti, teorije/nauke i tehnike, naučno-istraživačka djelatnost na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu se posmatra u međuodnosu sa umjetničkom i stručnom komponentom. U tom smislu, Arhitektonski fakultet podstiče razvoj  multidisciplinarnih, primjenjenih istraživanja, koji sintetiziraju naučni i stručni pristup, kako bi odgovorili na realne potrebe društva i doprinijeli ekonomskom razvoju, održivosti i prosperitetu društvene zajednice.

Prema odluci br.: 04-01-1146/2-23, dana 12. 10. 2013. godine formirana je Komisija za izdavaštvo na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu za mandatni period 2023.-2027. godine, počev od 01. 10. 2023. godine u sastavu:

Prof. dr. Nermina Zagora, dia,
prodekan za naučno-istraživački rad
e-mail: nermina.zagora@af.unsa.ba
ČLAN
Prof. dr. Nina Ugljen Ademović, dia
e-mail: nina.ugljen@af.unsa.ba
ČLAN
Doc. dr. Senaida Halilović Terzić, dia
e-mail: senaida.halilovic@af.unsa.ba
ČLAN
Doc. dr. Lejla Šabić-Džumhur, dia – član
e-mail: lejlas@af.unsa.ba
ČLAN
Viši asist. Nadira Kuljuh Bolić, dia
e-mail: nadirak@af.unsa.ba
SEKRETAR
Viši asist. Katarina Bošnjak Karadža, dia
e-mail: katarina.bosnjak@af.unsa.ba
Mr. sc. Sanjin Šahović, dipl. komparat. i dipl. bibliotekar
e-mail: sanjins@af.unsa.ba
Postavke privatnosti
Da bi kolačiće mogli koristiti sukladno UREDBI (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Općoj uredbi o zaštiti podataka), Zakonu o provedbi Opće uredbe, Zakonu o elektroničkim komunikacijama, treba nam vaša dozvola.
Skip to content