Video

PREDAVANJA IZ PRAKSE

Niz otvorenih on-line predavanja koja će držati različiti stručnjaci iz BiH i regiona u sklopu redovne nastave na predmetu Projektovanje objekata turizma i ugostiteljstva. Obzirom da je predmet Projektovanje objekata turizma i ugostiteljstva dugi niz godina organizirao i vodio profesor Sead Gološ, ova inicijativa je pokrenuta njemu u spomen, u namjeri da se na ovaj način promovira ideja intenzivnijeg dijaloga na relaciji fakultet-praksa.

Clear Filters
Promotivni video Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Katalog izložbe predstavlja 32 studentska rada na predmetima “Enterijeri i dizajn 1”, “Enterijeri i dizajn 3” i “Savremeni prostorni koncepti, dizajn i prototip” u akademskoj 2018/2019. g. Autorice dizajna kataloga su Elmedina Imamović i Sukejna Jerlagić.

Riječ je o mladim i uspješnim bosanskohercegovačkim arhitektima, koji su od 2004. do 2018. godine u različitim zvanjima učestvovali i u nastavi na Arhitektonskom fakultetu na katedrama za Arhitektonsko projektovanje i Katedri za arhitektonske konstrukcije i tehnologiju građenja. Danas je Vedad Kasumagić vodeći projektant i direktor firme TEAMM, a Feđa Hadžibegović vodeći projektant i direktor firme NOX-BIRO.

Postavke privatnosti
Da bi kolačiće mogli koristiti sukladno UREDBI (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Općoj uredbi o zaštiti podataka), Zakonu o provedbi Opće uredbe, Zakonu o elektroničkim komunikacijama, treba nam vaša dozvola.
Skip to content