O FAKULTETU

Arhitektonski fakultet u Sarajevu osnovan je 1949. god. Prošlo je šest decenija od osnivanja studija arhitekture, odnosno današnjeg Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu. Šezdeset generacija studenata opredijelilo se za ovaj kreativni i humani poziv i otisnulo se raznim životnim putevima. Bilo je većih i manjih promjena, promjene društveno-ekonomske situacije, transformacije nastavnog procesa, promjena zakonske regulative, promjena nastavnog kadra i uslova rada, ali se uvijek nastojao održati kvalitetan profil i kompetencija studenta, odnosno budućeg arhitekte. O rezultatima i uticaju ove visokoobrazovne i edukativne ustanove u društvenom sistemu vrijednosti, najbolje govore rezultati i afirmacija koju su postigli i postižu njeni nastavni kadrovi, preko 4500 diplomiranih arhitekata, kao i sadašnji studenti. Specifični programski sadržaji vezani za multikulturno podneblje i elemente zatečene kulture, umjetničkog i graditeljskog naslijeđa, tradiciju stanovanja, odnos prema prirodi, susjedstvu i organizaciji naselja, manifestovali su se u karakterističnoj “Sarajevskoj školi arhitekture”. Na njegovanju tradicionalnih vrijednosti obrazovale su se generacije studenata, koje su svoj afinitet umjeli transponovati u savremeni arhitektonski izraz i tako afirmisati svoje stvaralaštvo i fakultet koji su pohađali. Curriculum i nastavni program Fakulteta, u najvećoj mjeri, je kompatibilan sa većinom evropskih fakulteta iste orijentacije. Arhitektonski fakultet tradicionalno ima redovnu saradnju sa pojedinim fakultetima u svijetu, te razmjenu nastavnog i studentskog kadra i istraživačkih procesa. U januaru 2009. godine usvojen je novi Zakon o visokom obrazovanju, kojim je predviđena izmijenjena organizacija rada Univerziteta tako da Arhitektonski fakultet postaje organizaciona jedinica integriranog Univerziteta u Sarajevu. Arhitektonski fakultet u Sarajevu, sa adresom ulica Patriotske lige 30., je registriran za obavljanje slijedećih djelatnost:

  • Organizovanje i izvođenje dodiplomskog studija, naučnog i stručnog područja arhitekture i urbanizma,
  • Organizovanje i izvođenje postdiplomskih naučnih i specijalističkih studija iz naučnog područja arhitekture i urbanizma,
  • Naučno-istraživački rad u naučnom području arhitekture i urbanizma,
  • Nostrifikacija i ekvivalencija inostranih svjedočanstava i diploma,
  • Vještačenje i ekspertize,
  • Izdavanje stručnih časopisa iz oblasti tehničkih nauka, naučnog područja arhitekture i urbanizma, te edicija, knjiga, monografija, udžbenika, skripti, biltena, publikacija iz navedenog područja,
  • Bibliotečku i izdavačku djelatnost za potrebe nastave, naučnog, naučno-istraživačkog i stručnog rada,
  • Stručna djelatnost u području arhitekture, investiciono-tehnička dokumentacija, projekti i studije pejsažne arhitekture, urbanistički i prostorni planovi i drugi projekti i studije u području arhitekture i urbanizma, zaštite i unapređenja čovjekovog okoliša za visoko stručne i složene programe.

TRADICIJA
ŠKOLOVANJA KADROVA

…iz oblasti graditeljske struke u Sarajevu potiče još iz 1889. godine kada je formirana Srednja tehnička škola u Sarajevu. Ova škola, sa eminentnim kadrovima i kvalitetnim nastavnim programom, iznjedrila je niz uspješnih tehničara, koji su dali veliki doprinos u periodu izgradnje gradova i naselja širom Bosne i Hercegovine u austrougarskom periodu, u periodu obnove zemlje poslije dva Svjetska rata i kasnije. Iskustvo u oblasti graditeljske struke u našoj kulturnoj sredini se, vremenom, akumuliralo, te je logičan slijed događaja bio i osnivanje Arhitektonskog odsjeka Tehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Uspješno osnivanje Tehničkog fakulteta ne bi bilo moguće bez pomoći šire društvene zajednice, te razvijenijih kulturnih centara i ranije osnovanih fakulteta iz Beograda, Zagreba i Ljubljane.

TEKST HISTORIJATA

U Službenom listu NR BIH od 21.maja 1949. godine objavljeno je osnivanje Tehničkog fakulteta u Sarajevu sa dva odsjeka – Arhitektonski i Građevinski. (kompletan tekst u pdf formatu može se pogledati na: linku.)

KONTAKT I LOKACIJA
InformaCIJE
Telefon
Dekanat: +387 33 226 530
Fax: +387 33 213 494

Studentska služba:+387 33 213 493

Biblioteka: +387 33 226 530
e-mail
arhitektura@af.unsa.ba

studentska_sluzba@af.unsa.ba

drustvenemreze@af.unsa.ba
Adresa
ARHITEKTONSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU

Patriotske lige 30
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Postavke privatnosti
Da bi kolačiće mogli koristiti sukladno UREDBI (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Općoj uredbi o zaštiti podataka), Zakonu o provedbi Opće uredbe, Zakonu o elektroničkim komunikacijama, treba nam vaša dozvola.
Skip to content