Vizija

Fakultet nastoji održati svoju regionalnu prepoznatljivost i karakterističnu tradiciju i nastaviti biti jedna od vodećih škola arhitekture u regionu. Kroz razvoj studijskih kurikularnih programa i multidisciplinarnih međunarodnih projekata, fakultet nastoji uspostaviti i izgraditi svoju međunarodnu prepoznatljivost i postaviti se među vodeće fakultete arhitekture i urbanizma u Evropi i šire. Kroz nove inovativne i kreativne pristupe u edukativnim procesima, nastoji održati svoj položaj kao naučno – istraživačka ustanova koja pruža visoki kvalitet ekspertize u državnim i međunarodnim okvirima, te sa kompetentnim institutima koji prate i analiziraju trendove prakse i industrije nastoji biti aktuelan prema potrebama lokalnog i globalnog socio – ekonomskog konteksta.

Fakultet takođe nastoji postati cijenjena i renomirana institucija u edukativnom istraživanju kroz inovativne uloge u održivoj arhitektonsko – urbanističkoj teoriji i praksi. Ovo uključuje pružanje usluga lokalnim zajednicama sa angažovanim alumni diljem svijeta, a budućim generacijama pružanje širokoobuhvatnog i prilagodljivog znanje i iskustva, osposobljavanje i obučavanje za kritičko razmišljanje i istraživačku kreativnost kroz multidisciplinarni edukativni proces u umjetnosti i tehnologiji sa ciljem unaprijeđenja okruženja u ekološkom, sociološkom i kulturološkom smislu. Fakultet nastoji ponuditi i trajno usavršavati kreativne i inovativne edukativne programe, koji bi se izdvajali i isticali među ostalim fakultetima u regionu i šire.

Stručno osposobljavanje na polju arhitektonskog projektovanja i urbanističkog planiranja je takva vrsta edukacije gdje svaki student može ponuditi drugačija rješenja u skladu sa svojim predispozicijama i sposobnostima. Maštanje i osmišljavanje u tri dimenzije i vizuelna kreativna sposobnost su veoma važne posebno u karakterističnim kontekstima gdje se kulturološke, i lokalne tradicijske i vernakularne vrijednosti trebaju uzeti u obzir kroz prijedlog rješenja. Zbog realnih ograničenja projektantske prakse i nemogućnosti savremenog pristupa projektovanju bez potpune sinteze univerzalnih, globalnih, nacionalnih i lokalnih vrijednosti, edukativni programi fakulteta usklađuju se prema potrebama društva i privrede gdje se teži uspostavljanju multidisciplinarne mreže saradnika, kako bi se stvarni problemi iz prakse približili studentima. To omogućuje obrazovanje s tehničkog kadra koji će biti educiran u savremenim potrebama tržišta rada, i biti sposoban preuzeti vodeće organizacijske uloge u koordinaciji svih učesnika u projektantskom procesu, od kreativnog razvoja dizajna, do izvođenja i opšte društvene koristi, kroz arhitekturu i urbanizam prilagođenu slojevitom kontekstu.

Kroz studijske i multidisciplinarne edukacijske programe, fakultet integrira teoriju, praksu i naučno – istraživačke procese i nastoji osposobiti buduće generacije arhitekata koji će biti savjesni prema historijskom, društvenom i prirodnom okruženju i etičkim vrijednostima. Takođe, koji će moći odgovoriti na izazove današnjeg Svijeta i ponuditi kreativna, savremena i racionalna rješenja, koristiti svoje profesionalno znanje, vještine i iskustva na lokalnom i međunarodnom nivou, uz trenutne i nadolazeće tehnologije za opštu društvenu korist.

Vizija fakulteta je da uspostaviti institucionalnu strukturu i edukativne programe koji odgovaraju međunarodnom ekvivalentu standarda, te da pruži priliku za rješavanje problema edukacijskih programa, usaglasi ih sa potrebama studenata i diplomanata, te uspostavi projekte za ojačavanje državnih i međunarodnih društvenih i akademskih odnosa. Kroz ovo se nastoji omogućiti edukativnu platformu prilagodljivu studentima u kadrovskom i socio – kulturološkom smislu, koja upošljava kvalificiran nastavni kadar i dovoljnu edukacijsku infrastrukturu i resurse za razvoj.

Postavke privatnosti
Da bi kolačiće mogli koristiti sukladno UREDBI (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Općoj uredbi o zaštiti podataka), Zakonu o provedbi Opće uredbe, Zakonu o elektroničkim komunikacijama, treba nam vaša dozvola.
Skip to content