BIBLIOTEKA

Biblioteka Fakulteta omogućava pretraživanja kompletnog fonda biblioteke, te on-line pretragu međunarodnih baza podataka (komercijalne i baze sa slobodnim pristupom). Fond biblioteke zadovoljava kriterije nastavno-naučnog procesa Fakulteta iz oblasti arhitekture i sadrži sljedeće:

 • Monografske publikacije (knjige, zbornici i udžbenici)
 • Serijske publikacije (periodične publikacije, časopisi, novine i sl.)
 • Elektronski katalozi
 • Magistarske radove i doktorske disertacije
Rukovodilac biblioteke:
Mr. sc. ŠAHOVIĆ SANJIN,
dipl. komparat. i dipl. bibliotekar
e-mail: sanjins@af.unsa.ba
Tel.: +387 (0)33 226 530
S.Sahovic
COBISS OPAC
Online Public Access Catalog
COBISS (Kooperativni online bibliografski sistem i servisi) je program kojeg je razvio IZUM (lnstitut informacijskih znanosti iz Maribora, Slovenija). COBISS OPAC (online javno dostupni katalog) je računarski zasnovan, integrisani online bibliotečki sistem” koji koristi jedinstvenu bazu podataka i više međusobno povezanih programa sa kojima automatizuje različite bibliotečke aplikacije.
Predstavlja centralnu jezgru modernog načina vođenja bibliotečke katalogizacije i klasifikacije jer integrira sve procese rada u biblioteci.
Pomoću kataloga korisnici mogu pretraživati monografske bibliografske podatke o publikacijama koje posjeduje biblioteka Arhitektonskog fakulteta.

Jedinstveni pretraživač za online katalog visokoškolskih biblioteka Univerziteta u Sarajevu koje u svom radu koriste sistem COBISS

0
Monografske publikacije (knjige)
0
Serijske publikacije časopisi i novine (pojedinačne sveske)

Monografija Univerziteta u Sarajevu
(b/h/s i engleska verzija)

Elektronske online naučne baze podataka

bibliografska i citatna baza podataka koja u svoja tri indeksa, Social Sciences Citation Index, Science Citation Index i Arts and Humanities Citation Index, pokriva više od 18,500 recenziranih časopisa. Omogućava praćenje produkcije sa najvišim impakt faktorima, kao i citatne analize koje su od iznimne važnosti za nastavnike i saradnike prilikom priprema njihovih radova za objavljivanje u eminentnim publikacijama, a omogućen je pristup sljedećim citatnim indeksima: WoS Core Collection:

 • Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) –1994-present
 • Social Sciences Citation Index (SSCI) –1994-present C Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) –1994-present
 • Emerging Sources Citation Index (ESCI) –2015-present

Način pristupanja: putem web stranice https://webofknowledge.com  na bazi IP adrese korisnika.

Pristup izvan  sistema  UNSA  IP  adresa: potrebno je izvršiti registraciju korisnika putem web stranice https://webofknowledge.com, klikom na „register“ ili „sign in“ u desnom gornjem uglu ekrana. Registraciju je potrebno napraviti sa računara na IP adresi registriranoj za pristup WoS-u.

TUTORIJAL: WoS Naučna baza podataka

bibliografska  i  citatna  baza  za  istraživanje  recenziranih  objava  u  naučnim časopisima. Scopus ima ugrađene alate koji omogućavaju istraživačima da učinkovito prate, analiziraju i vizueliziraju istraživanja lako i na razini detaljnosti po njihovom izboru. Scopus nudi istraživačima brz, jednostavan i sveobuhvatan izvor za potporu istraživanjima u poljima tehničkih, medicinskih i društvenih nauka, te umjetnosti i humanističkih nauka.  Scopus  nudi pristup na preko 23.000 naslova časopisa od preko 5.000 izdavača, preko 3.800 časopisa u otvorenom pristupu, te preko 33 miliona zapisa.

Način pristupanja: Na bazi IP adrese korisnika: putem web stranice https://www.scopus.com.

Pristup izvan sistema UNSA IP adresa: u cilju aktivacije „remote access“ pristupa potrebno je Službi za NIR (nir@unsa.ba)  dostaviti  e-mail korisnika nakon čega korisnik  dobiva  uputstvo  i  podatke za registraciju za  kreiranje  pojedinačnog korisničkog računa.

TUTORIJAL: Scopus citatna baza podataka – tutorijal

jedna od vodećih multidisciplinarnih baza podataka koja omogućava pretragu cjelovitih tekstova i bibliografskih informacija iz područja prirodnih, tehničkih i medicinskih nauka.  Science Direct  nudi preko 15 miliona publikacija u preko 3.800 časopisa i serijskih publikacija, te preko 37.000 knjiga.

Način pristupanja: Na bazi IP adrese korisnika: putem web stranice https://www.sciencedirect.com/

Pristup izvan sistema UNSA IP adresa: u cilju aktivacije „remote access“ pristupa potrebno je Službi za NIR (nir@unsa.ba)dostaviti  e-mail korisnika nakon čega korisnik  dobiva  uputstvo  i  podatke  za  registraciju  za  kreiranje  pojedinačnog korisničkog računa.

agregatna  platforma  istraživačkih  baza  podataka,  naučnih  časopisa,  magazina  i elektronskih  knjiga. Organizacione jedinice Univerziteta  u  Sarajevu ostvaruju pristup  na sljedeće EBSCOhost baze podataka i e-knjiga:

 1. Academic Search Ultimate
 2. Business Source Ultimate
 3. CAB Abstracts 1990 –present
 4. MasterFILE Premier
 5. Newspaper Source
 6. Health Source: Academic & Nursing Edition
 7. Health Source: Consumer Edition
 8. ERIC
 9. MEDLINE
 10. eBook Academic Subscription Collection
 11. eBook Business Subscription Collection
 12. Central and Eastern European Academic Source
 13. EBSCO Discovery Service (without OPAC)
 14. Library Information, Science and Technology Abstracts
 15. GreenFILE
 16. European Views of the Americas: 1493 to 1750
 17. American Doctoral Dissertations: 1933-1955

Način  pristupanja: putem  web  stranice http://search.ebscohost.com,  uz  korištenje korisničkog ID-a. Korisnički ID i šifru obezbjeđuje bibliotekar Fakulteta na zahtjev korisnika i ne smije je distribuirati trećim osobama niti slati podatke javnim kanalima (web, FB, i sl.).

EBSCO naučna baza podataka – tutorijal

Central and Eastern European Online Library: repozitorij koji nudi specijalizirane i sveobuhvatne kolekcije radova u cjelovitom tekstu iz oblasti društvenih i humanističkih nauka, te umjetnosti, iz centralne i istočne Evrope. Radi se o preko 2.200 naslova iz oblasti društvenih i humanističkih nauka iz 34 zemlje, te preko 600.000 radova objavljenih na preko 30 jezika.

Način pristupanja: putem  web stranice https://www.ceeol.com/ na  bazi  IP  adrese  korisnika.

Pristup izvan sistema UNSA IP adresa: (nije moguć pristup bazi izvan sistema IP UNSA adresa).

baza podataka cjelovitog teksta iz područja prava i srodnih nauka. Sadrži više od 250.000 dokumenata od historijskih do službenih publikacija, a značajan dio sadržaja čini i više od 2.600 serijskih publikacija iz područja prava.

Način pristupanja: putem web stranice https://home.heinonline.org/ na bazi IP adrese korisnika.

JSTOR je multidisciplinarna naučna baza koja obuhvaća različite zbirke arhivskih i tekućih brojeva naučnih časopisa, knjiga, fotografija i primarnih izvora.

Univerzitet u Sarajevu omogućio je za 2023. godinu pristup JSTOR bazama: Arts & Sciences III i Religion & Theology.

Arts & Sciences III kolekcija objedinjuje naslove iz različitih jezika, izvedenih i vizuelnih umjetnosti, uključujući i kolekciju za muziku. Također, sadrži veliki broj naslova o istočnim i zapadnim religijama. Pokriva naučna područja: arhitekturu i arhitektonsku historiju, umjetnost i historiju umjetnosti, film, folklore, jezik i književnost, muziku, izvođačke umjetnosti, religiju.

Religion & Theology kolekcija pokriva historiju i filozofiju religiozne misli kroz tradicije, periode i kritički pristup religiji i teologiji.

Način pristupanja: putem web stranice https://www.jstor.org/ preko statične IP adrese Univerziteta u Sarajevu-Arhitektonskog fakulteta.

JSTOR tutorijal

Izdavačka djelatnost

Izdanja Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu možete pogledati na vezi:
Dr.sc.
Doktorske disertacije AFSA 1975-2024.
Mr.sc.
Naučni magistarski radovi AFSA 1974-2013
MA
Master stručni magistarski radovi AFSA 2009 – 2024.

Pregled/preuzimanje: Masteri AFSA 2009.do.2024

Postavke privatnosti
Da bi kolačiće mogli koristiti sukladno UREDBI (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Općoj uredbi o zaštiti podataka), Zakonu o provedbi Opće uredbe, Zakonu o elektroničkim komunikacijama, treba nam vaša dozvola.
Skip to content