UPIS

Status studenta Arhitektonskog fakulteta stiče se upisom u odgovarajući ciklus studija, odnosno odgovarajuću godinu unutar jednog ciklusa. Upis u prvu godinu određenog ciklusa vrši se na osnovu konkursa kojeg objavljuje Univerzitet u Sarajevu. Broj studenata koji mogu upisati određen ciklus studija utvrđen je odlukom Ministarstva obrazovanja Kantona Sarajevo, u skladu sa normativima i standardima visokog obrazovanja.
Pravo učešća na konkursu za upis u prvi ciklus studija imaju državljani Bosne i Hercegovine sa završenim četverogodišnjim srednjim obrazovanjem u skladu sa Zakonom o srednjoškolskom obrazovanju, strani državljani i državljani Bosne i Hercegovine koji su srednje obrazovanje stekli u inostranstvu. Kandidati koji su srednje obrazovanje stekli u inostranstvu, mogu upisati prvu godinu studija tek nakon izvršene nostrifikacije, odnosno ekvivalencije svjedočanstva, a najkasnije do početka školske godine.

Strani državljani su obavezni platiti troškove studija u skladu sa važećim kriterijima.

Za prijavu na Konkurs za upis na prvu godinu studija kandidati su dužni predati slijedeća dokumenta:

1

zahtjev za upis

2

originalne svjedodžbe o završenim razredima srednje škole završene u BiH u četverogodišnjem trajanju, odnosno odgovarajuća nostrificirana dokumenta za kandidate koji srednju školu nisu završili u BiH

3

originalnu diplomu o završenoj srednjoj školi

4

izvod iz matične knjige rođenih

5

uvjerenje o državljanstvu

6

druge dokumente relevantne za utvrdivanje broja bodova po kriterijima

Redoslijed kandidata koji imaju pravo upisa utvrđuje se nakon održanog prijemnog ispita, prema općem uspjehu u srednjoj školi, uspjehu iz relevantnih predmeta, te uspjehu postignutom na kvalifikacionom ispitu. Kandidati koji su zadovoljili uvjete konkursa, i polože prijemni ispit, imaju pravo upisa u prvu godinu studija, ukoliko je broj takvih kandidata u okvirima predviđene upisne kvote. Kandidati koji zadovolje naprijed navedene uslove, ali se na bodovnoj rang-listi nalaze van utvrđenog broja kandidata koji se primaju u prvu godinu redovnog studija finansiranih od strane osnivača Fakulteta, mogu eventualno izvršiti upis u prvu godinu paralelnog redovnog studija uz samostalno finansiranje ukoliko takav studij bude odobren od strane Ministarstva obrazovanja Kantona Sarajevo, u određenoj kvoti. Visinu troškova samofinansirajućeg studija utvrđuje Vlada Kantona Sarajevo.

PRIJEMNI ISPIT

Prijemni ispit održava se početkom mjeseca jula, po zatvorenom konkursu za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija. Kandidati su dužni ponijeti sa sobom potreban pribor (pribor za pisanje i crtanje) i dokument o identifikaciji ( lična karta ili pasoš). Rangiranje kandidata i prijem studenata u prvu godinu studija vrši se u zavisnosti od broja bodova koje kandidat osvoji:

0
Broj bodova na osnovu opšteg uspjeha iznosi maksimalno 40
0
Broj bodova na osnovu uspjeha iz pojedinih predmeta iznosi maksimalno 20.
0
Prijemni ispit nosi ukupno max. 40 bodova.
Na osnovu uspjeha postignutog na prijemnom ispitu, na Arhitektonski fakultet mogu se upisati kandidati koji su osvojili najmanje 51% od ukupnog broja bodova.
Na prijemnom ispitu kandidat ostvaruje ukupno 40 bodova, podijeljenih po oblastima:
LIKOVNA I GRAFIČKA SPOSOBNOST
16
bodova MAX.
PERCEPCIJA PROSTORA
14
bodova MAX.
OPĆA KULTURA
6
bodova MAX.
MATEMATIKA
4
boda MAX.

Kandidati koji u skladu sa Konkursom zadovolje sve kriterije prijema, za upis u prvu godinu studija, pored naprijed navedenih dokumenata podnose:

  • Upisni i semestralni list,
  • Upisnicu-index,
  • Podatke o zdravstvenom stanju – ljekarsko uvjerenje (izdaje Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu),
  • Dokaz o regulisanju obaveza troškova studiranja u skladu sa Zakonom i odgovarajućim odlukama Vlade Kantona Sarajevo.
Upisanom studentu se izdaje indeks, javna isprava kojom se dokazuje da ima status redovnog studenta Fakulteta, s pravima i obavezama koje mu pripadaju po zakonu.
Postavke privatnosti
Da bi kolačiće mogli koristiti sukladno UREDBI (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Općoj uredbi o zaštiti podataka), Zakonu o provedbi Opće uredbe, Zakonu o elektroničkim komunikacijama, treba nam vaša dozvola.
Skip to content