Misija

Arhitektonski fakultet Univerziteta u Sarajevu osnovan je kao jedan od regionalno potrebnih i priznatih tehničkih fakulteta u mreži tadašnjih velikih gradskih centara Beograda, Zagreba i Ljubljane. Iako osnovan uz podršku regionalnih fakulteta i sa prvim nastavnim kadrom koji je prenosio evropske uticaje i znanja iz Praga i Beča, vremenom se izdvojio kao prepoznatljiva visokoškolska i naučno – istraživačka ustanova koja je pomogla u kreiranju karakterističnog izraza tzv. “sarajevske škole arhitekture”.

Osnovna misija Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu jeste osposobiti stručni tehnički kadar arhitekata, dizajnera, urbanista i planera pružajući im znanja i aplikativna iskustva potrebna da se suoče sa stvarnim problemima u arhitektonskoj i urbanističkoj praksi. Kao takva, za cilj ima educirati studente koji će biti odgovorni prema prirodnom i izgrađenom okruženju, i osim osposobljavanja teorijskim i praktičnim znanjima, razviti senzibilitet prema historijskim, ekološkim, etičkim i kulturološkim vrijednostima.

Misija uključuje i osnaživanje budućih generacija, pružajući im prilike za razvoj kreativnih sposobnosti kroz profesionalnu arhitektonsku edukaciju i uz pružena znanja i vještine potrebne za preuzimanje vodećih uloga. U trajno izmjenjivim okolnostima profesije, omogućava im neophodni kritički angažman u svim slojevima kompleksnosti izgrađenog i prirodnog okruženja neophodan u konačnici za opštu društvenu dobrobit i napredak. Studentima se nastoji pružiti širokoobuhvatno znanje i sposobnosti samoistraživanja i kreativnog rješavanja problema, koje kao arhitekti u savremenom društvu moraju imati. To se prije svega odnosi na koordiniranje procesa u građenju, u različitim mjerilima i podnebljima, u multidisciplinarnim projektnim timovima gdje je neophodno preuzimanje odgovornosti, kako u rješavanju problema lokalnih zajednica, tako i na globalnom nivou, kroz uticaje u naučnim krugovima i savremenim tehničko – tehnološkim ostvarenjima.

Kroz proces osposobljavanja novih naraštaja tehničkih kadrova, fakultet nastoji održati korak sa savremenim naučno – nastavnim procesima, te ponuditi inovativnu i međunarodno prihvaćenu edukaciju i trajno usavršavanje kurikularnih programa. Kroz naučne, socijalne i kulturne aktivnosti, fakultet nastoji uspostavljati i održavati mreže javnog mijenja o urbanom prostoru i arhitektonskom izrazu, te potaknuti kritičko razmišljanje i raznovrsnost kreativnih projektantskih procesa, te osposobiti studente da uče na dosadašnjim iskustvima i greškama, kako bi se što više smanjio raskorak teorije i prakse u javnom prostoru. Ovime se otvara prostor za generiranje ideja u rješavanju lokalnih i regionalnih problema, te za formiranje javnog mijenja sa ciljem promocije i razvoja nauke u društvu i dijeljenja informacija u lokalnim zajednicama.

Fakultet nastoji doprinijeti napretku komunikacije i saradnje među istraživačima kroz aktivnu ulogu u naučno – istraživačkim projektima i organizacijama. Ovdje se naglašava kontakt sa državnim i međunarodnim akademskim institucijama i agencijama za implementaciju, te državnim i lokalnim administrativnim i kadrovskim organizacijama u cilju razvoja dijaloga, predstavljanja fakulteta i države u lokalnim, regionalnim i međunarodnim naučno – istraživačkim platformama, te uspostavljanja mreže sa lokalnim zajednicama i njihovim potrebama. Kako je fakultet neraskidivo vezan uz mrežu regionalnih fakulteta i univerziteta, teži se pozivati studente iz svih dijelova Bosne i Hercegovine i regiona, kao i međunarodne studente diljem svijeta, te uspostaviti veze i odgovoriti na široki spektar potreba studenata u edukativnom procesu.

Postavke privatnosti
Da bi kolačiće mogli koristiti sukladno UREDBI (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Općoj uredbi o zaštiti podataka), Zakonu o provedbi Opće uredbe, Zakonu o elektroničkim komunikacijama, treba nam vaša dozvola.
Skip to content