STUDENTSKA SLUŽBA

Rukovodilac službe za rad sa studentima

SIJAMIĆ HAŠIM, MA

Referent u studentskoj službi

POPLATA SENKA

KONTAKT TELEFONI:

+ 387 (0)33 226 530 lok. 39
+ 387 (0)33 213-493

Studentska služba nalazi se na trećem spratu Arhitektonskog fakulteta, soba br. 311.
Studentska služba Arhitektonskog fakulteta obavlja slijedeće djelatnosti:
 • Pruža informacije potencijalnim i aktualnim studentima o uslovima upisa u sva tri ciklusa studija, kao i o uslovima upisa u naredne godine studija unutar jednog ciklusa.
 • Vrši upis studenata u sva tri ciklusa studija, kao i upis u naredne studijske godine unutar jednog ciklusa, po zakonskim odredbama.
 • Izdaje i arhivira prijave za polaganje ispita, sa unesenim ocjenama.
 • Izdaje različita uvjerenja: o statusu studenata, uvjerenja o položenim ispitima i sl.
 • Izdaje nastavne planove i programe na zahtjev studenata.
 • Vrši naplatu određenih usluga po odobrenom cjenovniku.
 • Oglašava rasporede nastave u školskoj godini po semestrima, kao i rasporede ispita, i diplomskih rokova, te ostale relevantne obavijesti studentima.
 • Obradjuje i arhivira svu dokumentaciju za svakog studenta.
 • Izdaje diplome i potvrde o zavšenim stupnjima izobrazbe na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu.
 • Izvršava i ostale odluke po nalogu Nastavno-naučnog Vijeća i Dekanata.
 • Studentska služba je uvezana u Studentski informacioni sistem ISSS, pa studenti većinu administrativnih obaveza mogu obaviti elektronskim putem.
#
OBRASCI:
#
OBAVIJESTI:
iNFORMACIONI SISTEM STUDENTSKE SLUŽBE

Informacioni sistem studentske službe – ISSS je aplikacija zasnovana na modernim web tehnologijama koja služi kao podrška organizaciji poslovanja Univerziteta u Sarajevu. Studenti pri upisu na fakultet dobivaju pristupne podatke za korištenje aplikacije putem standardne web stranice na adresi http://www.isss.ba.

Aplikacija, između ostalog, omogućava unos i pregled ocjena, online prijavu ispita, kreiranje plana predmeta i rasporeda nastave, narudžbu i izdavanje potvrda i uvjerenja, upis semestra i još mnogo drugih opcija.

Studentski modul ISSS sistema sastoji se iz 4 osnovna dijela: Opcija MOJE INFORMACIJE pruža mogućnost pregleda i manjih izmjena ličnih podataka studenta te podnošenja zahtjeva za uvjerenja različitih namjena. Opcija STUDIJ služi za pregled pojedinačnih predmeta na odabranom odsjeku, smjeru i godini, te pregled aktuelnog rasporeda nastave. Studenti također imaju mogućnost evaluacije kursa, godine i profesora, kao i provjeru podataka o tekućoj godini koju pohađaju.

Opcija ISPITI omogućava prijavu i odjavu ispita, pregled aktuelnih ispitnih rokova (datum, vrijeme, status), te pregled položenih ispita i ocjena.

Opcija LIČNO služi za odjavu sa stranice i promjenu lozinke.

Prednosti ISSS sistema se ogledaju u činjenici da je za mnoge studente došlo do smanjenja troškova studiranja i uštede vremena. Zahvaljujući online prijavi ispita, objavljivanju ocjena, ispitnih rokova, narudžbi uvjerenja, oglasnoj ploči, znatno je manja potreba za ličnim dolaskom studenata na fakultet, naročito u vrijeme praznika, ljetne i zimske pauze. Smanjeni su i ostali troškovi studiranja – prijave ispita, uvjerenja i potvrde se ne naplaćuju dodatno, što je značajna ušteda. ISSS aplikacija nema ograničeno radno vrijeme.

Gužve i redovi ispred studentske službe na Arhitektonskom fakultetu su stvar prošlosti zahvaljujući ISSS aplikaciji. Danas su dovoljna “dva klika” u aplikaciji i studentskoj službi se dostavlja zahtjev za izdavanje uvjerenja. Automatski se generišu podaci u zahtjevu. Student putem aplikacije dobiva obavijest kada je je zahtjev obrađen.

Mnogi dokumenti koji su se do sada morali ručno obrađivati sada se generišu jednim klikom miša, sa svim potrebnim podacima o studentu ili ispitu.

Postavke privatnosti
Da bi kolačiće mogli koristiti sukladno UREDBI (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Općoj uredbi o zaštiti podataka), Zakonu o provedbi Opće uredbe, Zakonu o elektroničkim komunikacijama, treba nam vaša dozvola.
Skip to content