STUDIJSKI PROGRAMI
Studij arhitekture na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu izvodi se po Bolonjskim principima kao redovni studij općeg smjera. Studij je usklađen sa evropskim kreditnim sistemom prenosa bodova (ECTS).
NASTAVA SE IZVODI U TRI CIKLUSA (3+2+3)

TROGODIŠNJI CIKLUS STUDIJA (180 ECTS BODOVA) VODI DO ZVANJA INŽENJER ARHITEKTURE – BAKALAUREAT ARHITEKTURE

DVOGODIŠNJI CIKLUS STUDIJA (120 ECTS BODOVA) VODI DO ZVANJA: MAGISTAR ARHITEKTURE – DIPLOMIRANI INŽENJER ARHITEKTURE

TROGODIŠNJI CIKLUS STUDIJA (180 ECTS BODOVA) VODI DO ZVANJA DOKTOR TEHNIČKIH NAUKA, U OBLASTI ARHITEKTURE I URBANIZMA

PROGRAMI
MEĐUNARODNE
SARADNJE!
Arhitektonski fakultet u Sarajevu njeguje saradnju sa mnogim visokoobrazovnim institucijama širom svijeta kroz različite programe, projekte, kao i kroz bilateralnu saradnju
INSTITUT ZA ARHITEKTURU, URBANIZAM I PROSTORNO PLANIRANJE

Djelatnost Instituta obuhvata izradu studija i naučno-istraživačke zadatke iz oblasti arhitekture, urbanizma, prostornog planiranja, istorijskog nasljeđa, zaštite okoliša i fizikalnih osobina arhitektonskih objekata, davanje naučnog mišljenja, ekspertiza, revizija i obavljanje zadataka arhitektonskog i urbanističkog projektovanja, urbanističkog i prostornog planiranja, kao i realizaciju objekata putem konzaltinga.

Instagram

Postavke privatnosti
Da bi kolačiće mogli koristiti sukladno UREDBI (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Općoj uredbi o zaštiti podataka), Zakonu o provedbi Opće uredbe, Zakonu o elektroničkim komunikacijama, treba nam vaša dozvola.
Skip to content