INSTITUT ZA ARHITEKTURU, URBANIZAM I PROSTORNO PLANIRANJE

DJELATNOST INSTITUTA
Institut je naučno-istraživačka organizacija u oblasti arhitekture, urbanizma i prostornog planiranja.

Djelatnost Instituta obuhvata izradu studija i naučno-istraživačke zadatke iz oblasti arhitekture, urbanizma, prostornog planiranja, istorijskog nasljeđa, zaštite okoliša i fizikalnih osobina arhitektonskih objekata, davanje naučnog mišljenja, ekspertiza, revizija i obavljanje zadataka arhitektonskog i urbanističkog projektovanja, urbanističkog i prostornog planiranja, kao i realizaciju objekata putem konzaltinga.

Posebnu djelatnost instituta predstavlja razvoj računarske podrške za djelatnosti kojima se bavi, publicistička djelatnost i edukacija kadrova. U okviru Instituta nedavno je formiran i Centar za implementaciju modernih tehnologija.

Detaljne informacije možete naći u pdf formatu na slijedećem linku: DOWNLOAD

KONTAKT
DIREKTOR

Mirza Bašalić, dipl.ing.arh.
e-mail: mirzab@af.unsa.ba
PROJEKTANT

Sanja Lazar, dipl.ing.arh.
e-mail: sanja.lazar@af.unsa.ba
PROJEKTANT
Andrea Pavlović, dipl.ing.arh.
e-mail: andrea.pavlovic@af.unsa.ba
CV_ANDREA_PAVLOVIC ENG

Nastavnici i saradnici Katedri Arhitektonskog fakulteta

U periodu 2019.-2023. ostvarena je saradnja sa brojnim nivoima vlasti, institucijama i kompanijama, te aplicirano na niz natječaja i uspješno realiziran veliki broj arhitektonsko-urbanističkih projekata, elaborata i stručnih mišljenja.

STALNE SARADNIČKE EKSPERTIZE
 • IMK – Institut za materijale i konstrukcije Građevinskog fakulteta u Sarajevu
 • Ekonomski fakultet u Sarajevu
 • Institut za energetiku, procesnu tehniku i životnu sredinu
 • Zavod za vodoprivredu – Sarajevo
 • Planungsburo Deyle – Stuttgart – Germany
 • Zavod za agropedologiju – Sarajevo
 • Institut za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu
 • Bosnian Environmental Technologies Association “BETA” u Sarajevu
 • Urbanistički Institut Republike Slovenije
Spisak radova koji se odnose na izradu studija, prostornih, urbanističkih i provedbenih planova (od 1996.godine):

U procesu apliciranja i izrade arhitektonsko-urbanističkih projekata, elaborata i stručnih mišljenja učestvovao je niz projektantskih timova sastavljenih od akademskog osoblja, eksternih saradnika i studenata, čime je na najoptimalniji način uvezan akademski i stručni rad

 • Izrada stručnog mišljenja na okolnosti otvaranja prozora u poslovnom prostoru, Agencija za vodno područje rijeke Save, Sarajevo (2022), Investitor: Agencija za vodno područje rijeke Save, Sarajevo
 • Glavni projekat rekonstrukcije vrtića „KOLIBRI“ (2022 – 2023), Investitor: Općina Novo Sarajevo
 • Idejni arhitektonski projekat – SKENDERPAŠINA DŽAMIJA U SARAJEVU, (2022) Investitor: Islamska zajednica
 • Reprogramiranje, adaptacija i dogradnja DOM KULTURE HRASNICA – Arhitektonsko konceptualno rjesenje (2 varijante), (2022), Investitor: Općina Ilidža
 • Idejni projekt CENTRA ZA KOMUNALNE USLUGE -rekonstrukcija i opremanje postojećih prostora u zgradi JU KSCIR (2022), Investitor: Općina Ilidža
 • Idejni arhitektonski projekat za OSNOVNU ŠKOLU STUP II“ (2022), Investitor: Općina Ilidža
 • Idejni i projekat vanjskog uređenja PARKA „JURAJ NEIDHARDT“ (2022), Investitor: Općina Centar Sarajevo
 • Idejni arhitektonsko-urbanistički projekat vanjskog uređenja, CENTAR ZA EDUKACIJU, SPORT I REKREACIJU VINKO ŠAMARLIĆ (2022), Investitor: Općina Novo Sarajevo
 • Idejni projekat rekonstrukcije vrtića „KOLIBRI“ (2022), Investitor: Općina Novo Sarajevo
 • Revizija projektne dokumentacije: Prilagođavanje objekta osobama sa umanjenim tjelesnim mogućnostima (2021), Investitor: UNDP i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo
 • Idejno rješenje vrtića “NARCIS” Opština Novo Sarajevo (2021), Investitor: Općina Novo Sarajevo Objekat površine: 1254 m2, Obuhvat: 1765m2
 • Idejni projekat: Centralno spomen obilježje “LJILJAN” (2021), Investitor: Općina Centar Sarajevo
 • Glavni projekat: Enterijer dijela Medicinskog fakulteta (2019-2020), Investitor: Medicinski fakultet Sarajevo
 • Izrada izvedbenog projekta biciklističke staze Nedžarići-Skenderija – 2014.
 • Izrada izvedbenog projekta ograde na mostu Skenderija -2014.
 • Izvedbeni projekat biciklističke staze Nedžarići-Ilidža-Hrasnica-granica Entiteta – 2013.
 • Izrada idejnog urbanističkog rješenja sa prezentacijom i vizualizacijom “Novi centar – Kakanj” – 2013.
 • Izrada idejnog projekta za Univerzitetsku biblioteku Univerziteta u Sarajevu – 2013.
 • Dodatne usluge izrade Izvedbenog projekta biciklističke staze na dionici od kružnog toka na spoju Hrasničke ceste i nove saobraćajnice do kružnog toka na spoju Rustempašine ulice i Butmirske ceste – 2013.
 • Izrada glavnog projekta ograde na mostu Skenderija – 2013.
 • Ugovor o pružanju usluga u okviru projekta “Okolišno prihvatljiv razvoj malih i srednjih preduzeća u energetskom sektoru mediteran regije – Wider – 2013.
 • Izrada tehničke dokumentacije za retrofit zgrade Arhitektonsko-građevinskog fakulteta, UNSA – primjer objekta za ogled i uled – 2012.
 • Studija izvodljivosti idejnog rješenja sanacije i rekonstrukcije Doma kulture u Kaknju i dijela Glavnog projekta koji se odnosi na krovnu konstrukciju i bočni stakleni zid Doma kulture – 2012.
 • Filozofski fakultet Sarajevo – Izrada Glavnog projekta entarijera studentske službe, odjela psihijatrije i multimedijalne sale – biblioteke – 2011.
 • Ministarstvo prostornog uređenja Kantona Sarajevo
  Urbane vizije u cilju unapređenja urbanog razvoja Kantona Sarajevo – 2010.
 • Glavni projekat “Trg žrtava Srebrenice” – pješačka zona banovići centar – 2010.
 • Idejni projekat tržnice i pijace sa podzemnom garažom u Jajcu – 2010.
 • Idejni projekat za niže navedene stambene objekte:
  Objekat A1-A; objekat A1-B; Objekat B1-A i objekat B1-B Objekat A1-A; objekat A1-B; Objekat B1-A i objekat B1-B ukupne korisne površine stanova cca 17.300 m2 Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova – 2010.
 • Glavni projekat redisign-a fasade objekta direkcije PBS banke u Sarajevu – 2010.
 • Rekonstrukcija fasade objekta poslovne zgrade Union banke d.o.o. Sarajevo – 2010.
 • Općina Vareš – Izrada projektne dokumentacije vanjskog uređenja spomen obilježja u Varešu – 2010.
 • Fabrika duhana Sarajevo – Projektnatski nadzor nad izvođenjem enterijera sa elementima rješenja fasade unutar kompleksa Fabrike duhana Sarajevo – 2010.
 • Izrada detaljnog projekta vizuelnih komunikacija za I i I zonu gradskog građevinskog zemljišta općine Banovići – 2010.
 • Izrada Revizije plana revitalizacije i regeneracije Stare čaršije u Tešnju – 2008.
 • Izrada Idejnog projekta arhitektonsko-konceptualnog rješenja Univerzitetske biblioteke u Kampusu Univerziteta – 2008.
 • Tradicionalno graditeljstvo Bjelašnice, Treskavice, i sliva rijeke Rakitnice – 2008.
 • Izrada glavnog projekta sportskog bazena u Banovićima – 2008.
 • Izrada Izvedbenog projekta Sveučilišnog doma Vrhbosanske nadbiskupije u Sarajevu – 2008.
 • Revizija Glavnog projekta radova na Kozijoj Ćupriji – 2008.
 • Izrada Idejnog i Glavnog projekta enterijera i rekonstrukcija fasade dijela upravne zgrade “Fabrike duhana Sarajevo” – 2008.
 • Izrada Idejnog arhitektonskog projekta i Glavnog projekta sanacije i revitalizacije fortifikacijskog objekta Kula na lokaciji Grdonj u Sarajevu – 2008.
 • Specijalna bolnica – Centar za srce BiH – Tuzli – 2008.
 • Izrada Glavnog projekta kruga i zgrade Nove direkcije rudnika mrkog uglja Kakanj u Kaknju – 2007.
 • Izrada projekta enterijera Muzeja u Kapi Kulama – Ploča i Širokac – 2006.
 • Platforma obnove i razvoja Grada Mostara – 1996.
 • Strategija obnove i razvoja Unsko-Sanskog kantona – 1996.
 • Transportni (Master) plan Unsko-Sanskog kantona – 1997.
 • Strateške odrednice razvoja općine Novo Sarajevo -1998.
 • Fizibiliti studija autoputa Velika Kladuša-Ključ – 1998.
 • Strategija privrednog razvoja općine Konjic – 2000.
 • Strategija razvoja općine Stari Grad – Sarajevo – 2001.
 • Studija ranjivosti prostora općina Jajce – 2007.
 • U periodu od 01. 01. 2020-31.12. 2022. pripremljeno je i dostavljeno ukupno 296 pojedinačnih izvještaja za predmete koje smo dobili od strane Službe za urbanizam i zaštitu okoliša Općine Cazin. Za svaki dostavljeni zahtjev napravljen je detaljan pregled dokumentacije, analiza svih bitnih elemenata i usaglašenost sa prostorno-planskom dokumentacijom, na osnovu čega je pripremljeno i dostavljeno stručno mišljenje.
 • Izmjena i dopuna Urbanističkog plana Grada Banovići za period 2003-2020 – I faza – 2010.
 • Izmjena i dopuna Urbanističkog plana Grada Banovići – 2010.
 • Urbanistički plan Srebrenik – 2006.
 • Urbanistički plan Banovića – 2002.
 • Urbanistički plan Gračanica – 2001.
 • Urbanistički plan Cazin – 2000.
 • Urbanistički plan Velika Kladuša – 2000.
 • Urbanistički plan Sanski Most – 1996.
 • Idejni arhitektonsko-urbanistički projekat vanjskog uređenja, CENTAR ZA EDUKACIJU, SPORT I REKREACIJU VINKO ŠAMARLIĆ (2022), Investitor: Općina Novo Sarajevo
 • Urbanistički projekat: Planinska botanička bašta TREBEVIĆ (2021), Investitor: KJU za zaštićena područja, Obuhvat: 33.163,7 m2
 • Urbanistički projekat Djevojačka pećina – 2020/21 Investitor: Ministarstvo prostornog uređenja TK Obuhvat: 9ha
 • Anex ugovora – izrada urbanističkog projekta – I varijanta – 2011.
 • Izrada urbanističkog projekta “Radinski potok” Banovići – 2011.
 • Izrada urbanističkog projekta “Tešanj-Centar” – Općina Tešanj – 2011.
 • Urbanistički projekat Centar grada “Trg žrtava Srebrenice” Banovići – 2006.
 • Gradski centar “Srebrenik” – 2003.
 • Centar – Gradska tržnica Gračanica – 2002.
 • Stambeno poslovni centar Grbavica I “Bosnaauto” – Sarajevo 2001.
 • Poslovno trgovački Centar “Merkur” Sarajevo – 1996.
 • Centar Novo Sarajevo – Sarajevo – 1999.
 • Prostorni plan Unsko-Sanskog kantona/županije – 1998.
 • Prostorni plan Srednjebosanskog kantona/županije – 2000.
 • Prostorni plan Tuzlanskog kantona
  Studije: “Sistem naselja”, “Vrednovanje i podobnosti prostora za prostorni razvoj” i “Saobraćaj” – 2001.
 • Prostorni plan Kantona Sarajevo
  Elaborat: “Valorizacija i sanacija bespravno izgrađenih objekata” za potrebe izrade prostornog plana Kantona Sarajevo za period 2003. do 2023. godine
 • Regulacioni plan Muška voda – 2020/21.
 • Aneks ugovora o izradi Regulacionog plana – Historijska zona sa zaštitnom zonom za uže gradsko područje Jajca – 2012.
 • Regulacioni plan individualnog stambenog naselja “Pranići” i izrada Urbanističkog projekta zamjena i rekonstrukcija postojećih stambenih zgrada u ulici Jezero – V sektor – Banovići – 2010.
 • Regulacioni plan vikend naselja “Mačkovac” i izrada
  Urbanističkog projekta naselja “Radina” – Banovići – 2010.
 • Regulacioni plan “Radna zona” u Gračanici – 2009.
 • Regulacioni plan “Zona B” – Prva faza – Banovići – 2007.
 • Regulacioni plan “Glavica” – Cazin – 2000.
 • Regulacioni plan “Sportsko-rekreativna zona” – Srebrenik – 1999.
 • Regulacioni plan “IGM” – Visoko – 1998.
 • Regulacioni plan “Ciglane-Velešići” – Sarajevo – 1998.
 • Regulacioni plan “Golo Brdo” – Visoko – 1997.
 • Regulacioni plan “Čekrekčije” – Visoko – 1997.
 • Regulacioni plan Gradskog jezgra Visoko – 1997.
 • Prostorni plan općine Sanski Most – 1997.
 • Prostorni plan općine Visoko – 1997.
 • Prostorni plan općine Srebrenik – 1998.
 • Prostorni plan općine Tešanj – 1998.
 • Prostorni plan općine Gračanica – 1999.
 • Prostorni plan općine Bihać – 1999.
 • Prostorni plan općine Velika Kladuša – 2000.
 • Prostorni plan općine Cazin – 2000.
 • Prostorni plan općine Travnik – 2001.
 • Prostorni plan općine Jajce – 2006.
 • Anex Ugovora o izradi Prostornog plana
  Općine Gračanica – 2009.
 • Planska dokumentacija zaštićenog pejzaža KONJUH (2021), Investitor: Ministarstvo prostornog uređenja TK, Obuhvat: 31ha
 • Prostorni plan posebnog područja “Podveležje” – 1997.
 • Prostorni plan posebnog područja HE “Vrhpolje” – 1999.
 • Prostorni plan posebnog područja “Aerodrom Visoko” – 1999.
 • Koridor Vc – LOT 4 – podloge za plansku dokumentaciju – 2004.
 • Prostorni plan posebnog područja “Vlašić” – 2005.
 • Zoning plan BAZIMICE, Han Bila, Travnik (završena i dostavljena faza nacrta plana) (2022), Investitor: Općina Travnik Obuhvat: 85ha
Tokom agresije na našu zemlju, u periodu 1992-1995. godine, Institut je radio na sljedećim projektima:
 • Projekti preventivne zaštite za oko stotinu privrednih objekata u gradu Sarajevu
 • Program obnove i razvoja dioničarskog društva “Alhos” u Sarajevu
 • Program obnove i razvoja dioničarskog društva “Kras” u Sarajevu
 • Program obnove za: Dom mladih “Skenderija”, Pijacu “Park”, Pijacu “Markthalle”, Tržni centar “Markthalle”, Pijacu i Tržnicu Tržnog centra Sarajevo, Tržnicu “Grbavica”
 • Naučno istraživački projekat: Prostorna organizacija BiH
U periodu 1996. godine do danas, rađeni su sljedeći projekti:
 • Platforma obnove i razvoja grada Mostara
 • Program povratka izbjeglih i raseljenih lica
 • Urbanistički projekat “Centrotrans – Zbirni transport”
 • Strategija obnove i razvoja Unsko-Sanskog kantona
 • Urbanistički projekat kompleksa džamije u Brezi
 • Urbanistički projekat kompleksa džamije na Ilidži
 • Prostorni plan općine Sanski Most
 • Prostorni plan općine Srebrenik
 • Prostorni plan općine Visoko
 • Urbanistički plan grada Sanski Most
 • Urbanistički red Stari Majdan
 • Urbanistički red Fajtovci
 • Urbanistički red Vrhpolje
 • Plan korištenja zemljišta za općinu Sanski Most
 • Regulacioni plan centra Visokog, Čekrekčija, Golog brda
 • Regulacioni plan IGM Visoko
 • Regulacioni plan Ciglane-Velešići
 • Strateške odrednice razvoja općine Novo Sarajevo
 • Program za urbanistički projekat “Strojorad”
 • Fisibility studija autoputa V.Kladuša-Ključ
 • Obilaznice u Visokom i na Ilidži
 • Urbanistički projekat kompleksa džamije u Novom Sarajevu

U oktobru 1998. godine Institut za arhitekturu, urbanizam i prostorno planiranje u Sarajevu, zajedno s Urbanističkim institutom Republike Slovenije i Urbanističkim institutom iz Graza, bio je organizator Međunarodne konferencije na temu: “Novi pristupi i metode planiranja obnove i razvoja gradova”.

Postavke privatnosti
Da bi kolačiće mogli koristiti sukladno UREDBI (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Općoj uredbi o zaštiti podataka), Zakonu o provedbi Opće uredbe, Zakonu o elektroničkim komunikacijama, treba nam vaša dozvola.
Skip to content