STUDENTSKE ORGANIZACIJE

ČASOPIS 303

Tristotrojka je sarajevski studentski časopis o arhitekturi, dizajnu i umjetnosti. Redakciju čine studenti Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu sa saradnicima sa drugih fakulteta.

Izdavač: Asocijacija studenata arhitekture
Izlazi 3 puta godišnje, Tiraž: 400

Online:
303@ISSUU
303@Tubmlr
303@Facebook

Adresa redakcije:
Arhitektonski fakultet Sarajevo
Patriotske lige 30, 71000
e-mail: tristotrojka@live.com

ASOCIJACIJA STUDENATA ARHITEKTURE

Adresa:
Patriotske lige 30/401,
Sarajevo,
Bosna and Hercegovina
e-mail: afs.asocijacija@live.com

FOTOKLUB STUDENATA ARHITEKTURE

Kontakt osoba:
– Damir Bahtijarević koordinator
+38762530306

Online:
https://www.facebook.com/fotoklubasa
https://www.instagram.com/fotoklub.asa

e-mail: 
fotoklub.asa@gmail.com

Postavke privatnosti
Da bi kolačiće mogli koristiti sukladno UREDBI (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Općoj uredbi o zaštiti podataka), Zakonu o provedbi Opće uredbe, Zakonu o elektroničkim komunikacijama, treba nam vaša dozvola.
Skip to content