PRAVILNIK, UPUTE, OBRASCI

IZDAVAŠTVO

Arhitektonski fakultet Univerziteta u Sarajevu putem Komisije za izdavaštvo obavlja izdavačku djelatnost preko svojih izdanja u skladu sa Pravilnikom o izdavačkoj djelatnosti Univerziteta u Sarajevu-Arhitektonskog fakulteta.

U izdanjima Fakulteta objavljuju se publikacije akademskog osoblja, naučnih i stručnih saradnika i ostalih naučnih i stručnih radnika, kao i radovi svih ostalih autora za koje Komisija odluči da mogu pomoći u radu Fakulteta.

Izdavačka djelatnost Fakulteta obuhvata objavljivanje naučnih, nastavnih, istraživačkih, stručnih i umjetničkih publikacija nastalih u procesu naučno-nastavnog, istraživačkog, stručnog i umjetničkog rada na Fakultetu ili za potrebe naučno-nastavne, istraživačke, stručne i umjetničke djelatnosti. Izdavačka djelatnost Fakulteta obuhvata izdavanje svih vrsta i oblika štampanih, audiovizuelnih, multimedijalnih, digitalnih i digitaliziranih publikacija u skladu sa sistematizacijom koju propisuje Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti Univerziteta u Sarajevu-Arhitektonskog fakulteta.

Izdavačka djelatnost Fakulteta obuhvata izdavanje knjiga, monografija, udžbenika, skripti, priručnika i zbornika radova, izvještaja sa konferencija, kongresa, simpozija, knjiga apstrakta (sažetaka) koji su održani u su/organizaciji Fakulteta, serijskih (periodičnih) publikacija, naučnih časopisa, publikacija novina i službenih publikacija, separata, kataloga, prospekata, plakata,

letaka, razglednica, kalendara, mikrofilmova, kao i izdanja na elektronskim medijima (CD i DVD diskovi, virtualne publikacije na Internetu, digitalna djela koja se objavljuju na web stranicama).

Komisijom za izdavaštvo rukovodi prodekan za naučnoistraživački rad i izdavaštvo koji nadgleda i koordinira rad Komisije za izdavaštvo koja se bira na mandat u trajanju od četiri godine sa mogućnošću reizbora u još jednom mandatu. Prodekan za NIR i izdavaštvo za rad Komisije neposredno odgovara dekanu Arhitektonskog fakulteta.

PRAVILNIK
UPUTE I OBRASCI

Dopis_Univerzitetska saglasnost-elektronsko izdavastvo

Obavještavamo Vas da je Izdavački savjet u saradnji sa Bibliotekom Univerziteta u Sarajevu uspostavio elektronsko izdavaštvo u otvorenom pristupu, te izmijenio dosadašnju proceduru za dobivanje univerzitetske saglasnosti.

Na domeni ebooks.unsa.ba instalirana je platforma Open Monograph Press na kojoj je pod 4.0 Creative Commons licencom u otvorenom pristupu dostupna elektronska izdavačka djelatnost Univerziteta u Sarajevu (link https://ebooks.unsa.ba/index.php/ebooks).

Uspostavljena je procedura za elektronsko izdavaštvo, kao i odgovarajući obrasci koji su dostupni na linku https://www.unsa.ba/istrazivanje-i-saradnja/organizacija/izdavacka-djelatnost.

Ujedno, izmijenjena je i pojednostavljena dosadašnja procedura za dobivanje univerzitetske saglasnosti za printana izdanja.

Molimo Vas da zahtjeve za dobivanje univerzitetske saglasnosti za printana i elektronska izdanja dostavljate u skladu sa novom procedurom i na odgovarajućim obrascima.

S poštovanjem,

SLUŽBA ZA IZDAVAČKU DJELATNOST
REKTORAT UNIVERZITETA U SARAJEVU

Postavke privatnosti
Da bi kolačiće mogli koristiti sukladno UREDBI (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Općoj uredbi o zaštiti podataka), Zakonu o provedbi Opće uredbe, Zakonu o elektroničkim komunikacijama, treba nam vaša dozvola.
Skip to content