STRUČNE SLUŽBE

SLUŽBA ZA UPRAVNO-PRAVNE, KADROVSKE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE

1662968765201
Sekretar fakulteta:
BJELAK SANELA, dipl. pravnik
e-mail: sanelas@af.unsa.ba
Nermina Crnčalo_150w
Tehnički sekretar:
CRNČALO NERMINA
e-mail: nerminac@af.unsa.ba
mahiraj
Referent za opšte i kadrovske poslove:
JAMAKOVIĆ MAHIRA
e-mail: mahirak@af.unsa.ba
LEJLA RB_150w
Referent protokola i arhive:
RUSTEMPAŠIĆ BERBIĆ LEJLA
e-mail: lejlarb@af.unsa.ba
fadilh
Referent za Javne nabavke:
HURIĆ FADIL
e-mail: fadilh@af.unsa.ba
zorand
IT:
Zoran Duvnjak
e-mail: zorand@af.unsa.ba

SLUŽBA ZA RAD SA STUDENTIMA

SIJAMIĆ HAŠIMw150
Rukovodilac studentske službe:
SIJAMIĆ HAŠIM, MA
e-mail: studentska_sluzba@af.unsa.ba
POPLATA SENKAw150
Referent u studentskoj službi:
POPLATA SENKA
e-mail: studentska_sluzba@af.unsa.ba

SLUŽBA ZA IZDAVAČKU I BIBLIOTEČKU DJELATNOST

ŠAHOVIĆ SANJIN-Edit
Rukovodilac biblioteke:
Mr. sc. ŠAHOVIĆ SANJIN,
dipl. komparat. i dipl. bibliotekar
e-mail: sanjins@af.unsa.ba
Tel.: +387 (0)33 226 530

SLUŽBA ZA FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTVENE I MATERIJALNE POSLOVE

blankf
Rukovodilac službe za ekonomsko-finansijske poslove:
KAPIĆ MEJRA, dipl.ecc
e-mail: mejrak@af.unsa.ba

SLUŽBA ZA ODRŽAVANJE OBJEKATA I OBEZBJEĐENJE

ibrahimz
Upravnik zgrade:
ZEBA IBRAHIM
e-mail: ibrahimz@af.unsa.ba
edini
Viši referent na poslovima otpreme pošte:
IMAMOVIĆ EDIN
adild
Portir:
DELIĆ ADIL
salkoc
Portir:
CAMOVIĆ SALKO
blankm
Viši referent na poslovima tehničkog održavanja objekta i opreme
Elmir Brkić
IMG_8703-Editw150
Pomoćni radnik na održavanju čistoće zgrade i kruga fakulteta
ELMIR GENJAC

Zaposleni na održavanju čistoće:

MUSIĆ SENADA, RIZVIĆ SABINA, HURIĆ AMELA, SALISPAHIĆ ALMASA, AVDOVIĆ REFIJA, LIGATA HAJRA, SAMKA ČERKEZ, SABINA ŽUNIĆ

Postavke privatnosti
Da bi kolačiće mogli koristiti sukladno UREDBI (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Općoj uredbi o zaštiti podataka), Zakonu o provedbi Opće uredbe, Zakonu o elektroničkim komunikacijama, treba nam vaša dozvola.
Skip to content