Projekti studenata Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu predstavljeni na izložbi Piranskih dana arhitekture 2022

Na Piranskim danima arhitekture održanim 25. Novembra 2022. godine, jedanaest evropskih zemalja, među kojima je i Bosna i Hercegovina, predstavilo je svoje arhitektonsko stvaralaštvo na izložbi koju je činilo 50 projekata. Na izložbi je učestvovalo je i 36 studentskih radova iz 18 evropskih fakulteta arhitekture. Više informacija o nagrađenim radovima: http://www.pida.si/news/2022-piranesi-award

Predstavnici Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu ove godine su bili studenti Edib Pašić i Alem Hasanović. Rad studenta Alema Hasanovića, „Osnovna škola u Trebinju“ projekat je škole za 576 učenika. Obuhvat se proteže sjeverno od vinograda i polja maslina, na terenu u blagom nagibu, okružen prigradskim naseljem. Stvara se kontrast enterijera i eksterijera, gdje je unutarnje dvorište otvoreno, toplo, slobodno i sigurno, dok vanjske fasade karakterizira strogi ritam betonskih elemenata koji imaju ulogu brisoleja. Student Edib Pašić predstavio je projekat „urbane transformacije Trga Oslobođenja u Sarajevu“, kojim se nastoji postići pomirenje dvojnog identiteta prostora kojeg građani percipiraju i kao trg i kao park. Radikalnom intervencijom kojom se na trg postavlja „Toranj nade“, kao spomenik Opsadi Sarajeva, trg dobija multifunkcionalne površine uz zadržavanje maksimuma zatečenog zelenila.

Postavke privatnosti
Da bi kolačiće mogli koristiti sukladno UREDBI (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Općoj uredbi o zaštiti podataka), Zakonu o provedbi Opće uredbe, Zakonu o elektroničkim komunikacijama, treba nam vaša dozvola.
Skip to content