K O N K U R S za upis studenata na TREĆI CIKLUS STUDIJA – DOKTORSKI STUDIJ na Univerzitetu u Sarajevu – Arhitektonskom fakultetu u studijskoj 2022/23. godini

Postavke privatnosti
Da bi kolačiće mogli koristiti sukladno UREDBI (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Općoj uredbi o zaštiti podataka), Zakonu o provedbi Opće uredbe, Zakonu o elektroničkim komunikacijama, treba nam vaša dozvola.
Skip to content