OBAVIJESTI

Obavijest_pdf
20220531_174451
pdf_images2
Obavijest_pdf
pdf_images2
pripemnna nastava 2022_1
1_pripemnna nastava 2022_plakat_zelena
pdf_images2
OBAVIJEST
Obavijest_pdf
Postavke privatnosti
Da bi kolačiće mogli koristiti sukladno UREDBI (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Općoj uredbi o zaštiti podataka), Zakonu o provedbi Opće uredbe, Zakonu o elektroničkim komunikacijama, treba nam vaša dozvola.
Skip to content