Akademik BANU, Prof. dr. Ahmet Hadrović

Profesor dr Ahmet Hadrović, redovni profesor Arhitektonskog fakulteta Univerzitta u Sarajevu izabran je za redovnog člana Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti (BANU).

CV i radovi Akadmika Hadrovića mogu se vidjeti na linkovima:

https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&hl=en&user=ey4zcHcAAAAJ&pagesize=80

https://af.unsa.ba/wp-content/uploads/2020/09/Professor-Ahmet-Hadrovic-Phd_CV-2022.pdf

Postavke privatnosti
Da bi kolačiće mogli koristiti sukladno UREDBI (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Općoj uredbi o zaštiti podataka), Zakonu o provedbi Opće uredbe, Zakonu o elektroničkim komunikacijama, treba nam vaša dozvola.
Skip to content