INFORMACIJA O REALIZIRANIM AKTIVNOSTIMA U OKVIRU NAUČNO ISTRAŽIVAČKOG PROJEKTA “NOVI URBANI PROTOKOL: PRIMJENA INTERAKTIVNIH I DIGITALNIH ALATA U ODRŽIVOJ I INKLUZIVNOJ URBANOJ TRANSFORMACIJI JAVNIH PROSTORA”

Postavke privatnosti
Da bi kolačiće mogli koristiti sukladno UREDBI (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Općoj uredbi o zaštiti podataka), Zakonu o provedbi Opće uredbe, Zakonu o elektroničkim komunikacijama, treba nam vaša dozvola.
Skip to content