Izvještaj Komisije za sastavljanje izvještaja o prijavljenim kandidatima i pripremanje prijedloga za izbor po objavljenom Konkursu za izbor dva viša asistenta za naučnu oblast Prostorno i grafičko prikazivanje

Postavke privatnosti
Da bi kolačiće mogli koristiti sukladno UREDBI (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Općoj uredbi o zaštiti podataka), Zakonu o provedbi Opće uredbe, Zakonu o elektroničkim komunikacijama, treba nam vaša dozvola.
Skip to content