Javna odbrana doktorske disertacije – Dženis Avdić, MA – dipl.ing.arh.

Student III ciklusa studija Dženis Avdić, MA – dipl.ing.arh. javno će braniti pred Komisijom doktorsku disertaciju pod naslovom: „PRIMJENA RAČUNARSKOG MODELA AMBIJENTNE INTELIGENCIJE (AmI) NA PREDIKTIVNO ODRŽAVANJE PARAMETARA KOMFORA ENTETIJERA“, za sticanje akademske titule i naučnog zvanja doktor tehničkih nauka iz oblasti arhitekture na Univerzitetu u Sarajevu – Arhitektonskom fakultetu u srijedu, 18.01.2023. godine s početkom u 11 sati u sali „Burence“ Univerziteta u Sarajevu – Arhitektonskom fakultetu.
Pristup javnoj odbrani doktorskog rada je slobodan

Postavke privatnosti
Da bi kolačiće mogli koristiti sukladno UREDBI (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Općoj uredbi o zaštiti podataka), Zakonu o provedbi Opće uredbe, Zakonu o elektroničkim komunikacijama, treba nam vaša dozvola.
Skip to content