Dokumentacija i formulari

DOKUMENTACIJA

Ovdje su navedeni najčešći dokumenti koje trebate dostaviti prilikom prijavljivanja na konkurs u okviru Erasmus+ programa. U tekstu konkursa su uvijek naglašeni koje dokumente je potrebno poslati, kao i link odakle se određeni formulari (kao ugovor o učenju/mobilnosti i nominacijsko pismo) mogu preuzeti. Ispod su data objašnjenja kako pripremiti određene dokumente.

Studenti dostavljaju:

1. Nominacijsko pismo – potpisuje prodekan
2. Erasmus+ ugovor o učenju (Learning Agreement) – potpisuju student i prodekan
3. Uvjerenje o položenim ispitima (prepis ocjena)
4. CV
5. Dokaz o poznavanju Engleskog jezika ili jezika zemlje u koju se ide
6. Skenirana stranica pasoša

Akademsko/administrativno osoblje dostavlja:

1. Nominacijsko pismo – potpisuje prodekan/dekan
2. Erasmus+ ugovor o mobilnosti (Teaching or Training) – potpisuje osoblje i prodekan/dekan
3. Pozivno pismo (Letter of Invitation/Interest)
4. CV
5. Skenirana stranica pasoša
Moguće je da se nekad pored ovih dokumenata traži i motivacijsko pismo (provjeriti tekst konkursa).

Prilikom prijave na konkurs, ugovor o mobilnosti treba da bude ispunjen traženim podacima o kandidatu, institucije sa koje dolazi (fakultet, akademija, centar, institut), kontakt osobe (dekan/prodekan), opisom aktivnosti koje će obavljati i očekivanim rezultatima , te potpisan od strane kandidata i odgovorne osobe na organizacionoj jedinici Univerziteta u Sarajevu (prodekan/dekan/direktor). Dokument je na engleskom jeziku te se na tom jeziku i ispunjava.

Uvjerenje o položenim ispitima (Transcript of records) je dokument koji izdaje studentska služba organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu (fakultet/akademija/centar), a sadrži listu predmeta i ocjena koje je student položio do trenutka prijavljivanja na konkurs. S obzirom da većina članica izdaje ovaj dokument na lokalnom jeziku (B/H/S), pored originala, potrebno je obezbijediti i prevod na engleski jezik (dakle dostavljaju se i original i prevod kao dokumenti za aplikaciju).

Dokaz o poznavanju stranog jezika je dokument kojim se dokazuje da kandidat poznaje strani jezik u tom nivou da može pratiti predavanja ili raditi istraživanje. Najbolji dokaz jeste certifikat izdat od službenih institucija za provjeru znanja stranog jezika (npr. TOEFL ili IELTS za engleski jezik, GOETHE za njemački, DELE za španski, itd.). Međutim, većina univerziteta nije “stroga” oko izdavaoca ovih certifikata, te često uzimaju u obzir sljedeći dokumenti:
– diplome od certificiranih škola za strane jezike,
– dokaz da ste slušali nastavu na engleskom jeziku (koje obično izdaje fakultet/akademija)
– dokaz da ste položili predmet Engleski jezik u toku studija (može se vidjeti iz prepisa ocjena)
– dokaz ukoliko ste završili srednju školu na engleskom jeziku
Što se tiče nivoa poznavanja jezika, on mora biti poštovan – minimum B1, a neki traže čak i B2. Za dodatne informacije, svakako vam predlažemo da provjerite sa univerzitetom na koji se prijavljujete koji nivo i koji certifikat se traži.

Pozivno pismo (Letter of invitation/Interest/Pre-acceptance letter) je dokument kojim se akademsko ili administrativno osoblje poziva da dođe na partnerski EU univerzitet u okviru ove mobilnosti. Pismo je obično izdato na memorandumu univerziteta na koji se odlazi na engleskom jeziku, no priznaje se ukoliko je uspostavljena komunikacija putem emaila sa odgovornom osobom koja se slaže da kandidat ukoliko dobije stipeniju može doći u određenom periodu. Tada se prilaže taj email kao dokaz o pozivu/izraženom interesu.

Sken pasoša – potrebno je dostaviti skeniranu stranicu na kojoj se nalaze podaci o kandidatu. Vodite računa da je u pitanju biometrijski pasoš ili stari pasoš sa validnom Schengen vizom. Također je bitno naglasiti da se provjeri datum isteka pasoša, kako ne bi bilo problema prilikom prijavljivanja, odnosno prilikom putovanja.

Dodatni dokumenti – Nakon nominacije, i ukoliko budete obavješteni da ste dobili stpendiju, od vas mogu tražiti dodatne dokumente. To možete provjeriti dodatnim kontaktiranjem univerziteta ukoliko niste sigurni ili ukoliko u tekstu konkursa nije eksplicitno naznačeno. Obično je to motivaciono pismo (koje treba biti na engleskom jeziku, maksimalno jedna stranica tipkanog teksta A4 formata).

FORMULARI

Postavke privatnosti
Da bi kolačiće mogli koristiti sukladno UREDBI (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Općoj uredbi o zaštiti podataka), Zakonu o provedbi Opće uredbe, Zakonu o elektroničkim komunikacijama, treba nam vaša dozvola.
Skip to content