Bašalić Mirza, dipl.ing.arh.

Titula/Zvanje: Asistent, Magistar struke (MA), Direktor Instituta za arhitekturu, urbanizam i prostorno planiranje
Postavke privatnosti
Da bi kolačiće mogli koristiti sukladno UREDBI (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Općoj uredbi o zaštiti podataka), Zakonu o provedbi Opće uredbe, Zakonu o elektroničkim komunikacijama, treba nam vaša dozvola.
Skip to content