Terenska nastava – Park Residence

Studenti III godine Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu su u sklopu predmeta Tehnologija građenja i materijali obavili terensku nastavu na gradilištu Park Residence (https://parkresidence.ba/ ) na lokaciji CrnVrh –Gorica. Radove izvodi firma Duljević d.o.o. (http://www.duljevic.com/duljevic/ ). U pratnji studenata su bili nastavnik i asistentice koji rade na predmetu, a posjeta je obavljena 23.12.2022.

Ovo je već druga posjeta studenata ovom gradilištu u zimskom semestru. U prvom obilasku studenti su upoznati sa načinom organizacije gradilišta i izvođenjem početne faze zemljanih i betonskih radova, dok su su tokom druge posjete upoznati sa sistemima moderne oplate i tehnikama izvođenja armirano-betonski radova.

Posjeta je organizovana u manjim grupama od 15 studenata uz poštivanje mjera sigurnosti. Od strane firme Duljević obezbjeđena HTZ oprema za siguran obilazak gradilišta uz pratnju inžinjera zaštite na radu Kenana Šišića i ing.arh. Dauta Duljevića.

Arhitektonski fakultet u saradnjom sa realnim sektorom omogućava studentima da stečeno teoretsko znanje usvijeno na predavanjima i vježbama vide i kako funkcioniše u praksi.

Postavke privatnosti
Da bi kolačiće mogli koristiti sukladno UREDBI (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Općoj uredbi o zaštiti podataka), Zakonu o provedbi Opće uredbe, Zakonu o elektroničkim komunikacijama, treba nam vaša dozvola.
Skip to content