Poziv za prijavu Erasmus + Univerzitet u Stuttgartu

Za Univerzitet Stuttgartu potrebno je pripremiti: CV + Portfolio A3 + Prepis ocjena + popuniti formular u prilogu.
Sve poslati na e-mail: aida.iz@af.unsa.ba i causevic.amir09@gmail.com u PDF formatu.
Konkurs ostaje otvoren do 19.03.2021do 24:00 nakon čega će kandidati obaviti intervju s kolegama iz Stuttgarta.

Datum intervjua će biti objavljen naknadno.
S obzirom da je, zbog koronavirusa, bilo odustajanja i stipendije nisu bile iskorištene moguće je otvoriti konkurs za maksimalno 8 ( osam) studenata.
Za sva pitanja možete se obratiti u Teams grupu Strudenti_Međunarodna saradnja.

Aplikacija University of Stuttgart Erasmus+ 21_22

Prodekan za međunarodnu saradnju

Postavke privatnosti
Da bi kolačiće mogli koristiti sukladno UREDBI (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Općoj uredbi o zaštiti podataka), Zakonu o provedbi Opće uredbe, Zakonu o elektroničkim komunikacijama, treba nam vaša dozvola.
Skip to content