Video

Predavanja iz prakse_Vedad Kasumagić i Feđa Hadžibegović

30 nov: Predavanja iz prakse – Vedad Kasumagić i Feđa Hadžibegović

Riječ je o mladim i uspješnim bosanskohercegovačkim arhitektima, koji su od 2004. do 2018. godine u različitim zvanjima učestvovali i u nastavi na Arhitektonskom fakultetu na katedrama za Arhitektonsko projektovanje i Katedri za arhitektonske konstrukcije i tehnologiju građenja. Danas je Vedad Kasumagić vodeći projektant i direktor firme TEAMM, a Feđa Hadžibegović vodeći projektant i direktor firme NOX-BIRO.

Postavke privatnosti
Da bi kolačiće mogli koristiti sukladno UREDBI (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Općoj uredbi o zaštiti podataka), Zakonu o provedbi Opće uredbe, Zakonu o elektroničkim komunikacijama, treba nam vaša dozvola.
Skip to content