Promocija prvog monografskog izdanja pod nazivom: UNIVERZITET U SARAJEVU – ARHITEKTONSKI FAKULTET 1949-2024: 75 GODINA OBRAZOVANJA ARHITEKATA U BOSNI I HERCEGOVINI

Postavke privatnosti
Da bi kolačiće mogli koristiti sukladno UREDBI (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Općoj uredbi o zaštiti podataka), Zakonu o provedbi Opće uredbe, Zakonu o elektroničkim komunikacijama, treba nam vaša dozvola.
Skip to content