III CIKLUS – DOKTORSKI STUDIJ

Reforma visokog obrazovanja u BiH, koja ima za cilj obezbjeđenje jedinstvenog akademskog, kao i jedinstvenog naučno-istraživačkog Evropskog prostora, zahtijeva definiranje tri ciklusa visokoškolskog studija.

Učesnici III ciklusa tretirani su i kao studenti i kao istraživači. III ciklus studija obuhvaća širok izbor strukturiranih doktorskih programa povezanih uz opće kvalifikacijske okvire Evropskog prostora visokog obrazovanja, što za cilj ima jačanje istraživačkih kapaciteta i konkurentnosti Evropskog visokog obrazovanja. Središnja komponenta doktorske obuke je unapređenje znanja kroz originalno istraživanje. Jedan od ciljeva Bolonjskog procesa je i ukupni porast broja doktorskih kandidata koji će preuzeti istraživačke karijere unutar EHEA.

III ciklus studija stvara prostor za mlade stručnjake koji kao doktorski kandidati dobivaju otvoren put za naučno- istraživački rad, kojim mogu pridonijeti društvenom napredku zasnovanom na razvoju novih pristupa i ideja. Arhitektonski fakultet u Sarajevu, toku šk.god 2008/09 pokrenuo je III ciklus studija, a u školskoj 2013/14 godini pristupa određenim izmjenama i dopunama studijskog programa za treći ciklus studija i planira upis nove generacije studenata trećeg ciklusa.

III ciklus studija – doktorski studij, je neophodan nastavak stručnog i akademskog usavršavanja i obrazovanja na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu, kao nastavak dugogodišnje tradicije post diplomskih studija na ovom fakultetu i kao logični kontinuitet visokog obrazovanja u nastavi po Bolonjskim principima. Velik interes studenata za daljnjim akademskim usavršavanjem, te sve veće potrebe u znanstveno-istraživačkoj i stručnoj djelatnosti, opravdani su razlozi njegovog osnivanja i održavanja kontinuiteta.

Prijedlog programa doktorskog studija nastao je nakon obimnih priprema, usklađivanjem sa sličnim programima u susjednim zemljama i Evropskom okruženju, kao i na temelju višegodišnjeg iskustva u vođenju poslijediplomskih studija na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu, prilagođavanjem savremenim potrebama i specifičnostima arhitektonske struke i društvene situacije. Svrha doktorskog studijskog programa je osposobljavanje studenata za kvalitetan i samostalan, originalan naučno relevantan istraživački rad u skladu sa Evropskim standardima, kojim se uz doprinos razvoju nauke u području tehničkih nauka i oblasti arhitekture i urbanizma, odgovara i potrebama stručne prakse i društvenog razvoja.

Na slijedećem linku možete detaljno pročitati sve ostale informacije o III ciklusu studija
Postavke privatnosti
Da bi kolačiće mogli koristiti sukladno UREDBI (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Općoj uredbi o zaštiti podataka), Zakonu o provedbi Opće uredbe, Zakonu o elektroničkim komunikacijama, treba nam vaša dozvola.
Skip to content